Home

Akomodace význam

cizí slovo odpovídající význam vlastnosti detail; akomodace >> přizpůsobení, adaptace; (psych.) proces proměny kognitivních struktur v důsledku působení nových informací a zkušeností tak, aby bylo možno tyto nové informace smysluplně zpracovat, interpretovat a využít (pojem J. Piageta) » akomodace: akomodace oka >> akomodace - přizpůsobení oka pohledu na blízké. Akomodace oka (z lat. accomodare, přizpůsobit) je proces, při němž se mění optická mohutnost oka obratlovců, a tak se oko zaostřuje na různě vzdálené předměty. Popis. K akomodaci dochází mimovolně, ale lze ji do jisté míry vyvolat i vědomě.. Význam slova akomodace ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny, nemčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny a polštiny. Slovník cizích slov dáváme slovům význam.. 2. V sémantice viz ↗akomodace presupozice: posluchač akomoduje, přizpůsobuje presupozici, která není v prvním plánu splněna. 3. V sociolingvistice viz ↗řečová akomodace: uzpůsobení způsobu vyjadřování určitému prostředí akomodace akomodace genitiv: akomodace akomodací dativ: akomodaci akomodacím akuzativ: akomodaci akomodace vokativ: akomodace akomodace lokál: akomodaci akomodacích instrumentál: akomodací akomodacemi význam

ABZ.cz: slovník cizích slov - online hledán

Výraz (slovo) akomodace a má tento význam: přizpůsobení, adaptace Další slova začinající na písmeno A Slova s podobným názvem: katakomby , metakomunikac akomodace Lok. akomodaci akomodacích Inšt. akomodací akomodacemi Význam. význam : akomodace-přizpůsobení, adaptace: akomodace oka-akomodace -: akomodace oka-přizpůsobení oka pohledu na blízké či vzdálené předměty. Děje se různým oploštěním nebo vyklenutím čočky pomocí svalu (m. ciliaris) obsaženého v řasnatém tělese oka (corpus ciliare). Srov. presbyopie, blízký bo Toto téma článku jsem si zvolila proto, abych dokázala odpovědět na otázku, zda didaktická hra, jako jedna z výukových metod, může svým zařazením do vyučování napomoci ke splnění kompetencí a cílů, které vymezuje RVP a zda tedy má ve vzdělávacím procesu svůj význam a opodstatnění

akomodace - přizpůsobení oka pohledu na blízké či vzdálené předměty. Děje se různým oploštěním nebo vyklenutím čočky pomocí svalu (m. ciliaris) obsaženého v řasnatém tělese oka (corpus ciliare).Srov. presbyopie, blízký bo Akomodace je v psychologii učení přizpůsobení vnitřního světa (kognitivního modelu) vytvořením nového schématu vnimání. Pokud se určitý vjem už nedá zařadit do stávajících schémat (), musí člověk dosavadní schémata pozměnit anebo vytvořit nová, čili přizpůsobit svůj vnitřek měnícímu se vnějšímu světu.. Podle Jeana Piageta je akomodace jedním ze dvou. Rychlý překlad slova akomodace do němčiny, výslovnost, tvary a příklady užití. Německo-český slovník zdarma

Subjektivní optické přístroje - FYZIKA 007

Akomodace - Wikipedi

Akomodace oční čočky probíhá samovolně, ale pro zkoušku si ji můžete sami vyvolat tím, že nějaký předmět záměrně rozostříte. Jestliže akomodace nefunguje zcela správně, pravděpodobně trpíte krátkozrakostí nebo dalekozrakostí. Akomodace se stává obtížnější i s přibývajícím věkem Akomodace je proces, který zvětšuje zakřivení čočky a pomáhá k zaostření blízkých předmětů na sítnici oka.. Je vyvolána kontrakcí m. ciliaris, který je součástí řasnatého tělíska (corpus ciliare) v přední části tunica vasculosa bulbi.. Umožňují ji vlastnosti čočky: poddajnost jádra a pružnost (elasticita) obalu výraz : význam : akomodace oka-akomodace -: akomodace oka-přizpůsobení oka pohledu na blízké či vzdálené předměty. Děje se různým oploštěním nebo vyklenutím čočky pomocí svalu (m. ciliaris) obsaženého v řasnatém tělese oka (corpus ciliare) akomodace oka. akomodace - přizpůsobení oka pohledu na blízké či vzdálené předměty. Děje se různým oploštěním nebo vyklenutím čočky pomocí svalu (m. ciliaris) obsaženého v řasnatém tělese oka (corpus ciliare) Při cestování do cizích zemí se určitě vyplatí znát pár frází v lokálním jazyce. Asi každý z nás už zažil situaci, kdy by uvítal znát těch pár slovíček, kterými by vyřešil leckdy trapné a zbytečné situace, nezabloudil by, nedal si jídlo, které vlast

Životní význam učení spočívá v tom, že umožňuje živým organismům přizpůsobovat se proměnlivým podmínkám materiálního a sociálního prostředí. Bez schopnosti učení by i relativně jednoduchý živočich nemohl přežít při změně životních podmínek. Učení není prot Zkratka: Význam: Dd : změna vrcholové vzdálenosti: j: optická mohutnost: ADD : adice: A K: akomodace oka: A KE: akomodace emetropického oka: A KH: akomodace. význam slova presbyopia: ae, f. (ř. presbys starý, ř. ops-opos oko) presbyopie, stařecká dalekozrakost, postupné oslabování schopnosti akomodace během stárnut Akomodace v angličtině. Překlad - Slovník: dictionaries24.com. Jazykový slovník: čeština » angličtin

Výraz (slovo) komodita a má tento význam: druh zboží Další slova začinající na písmeno K Slova s podobným názvem: akomodace , ekomorfóza , komoce , komoda , komodo Substantivum singulár plurál nominativ akomodácia akomodácie genitiv akomodácie akomodácií dativ akomodácii akomodáciám akuzativ akomodáci Akomodace oka: vlevo při zaostření na vzdálený předmět, vpravo na blízko. Rozdíl je v různém zakřivení oční čočky. Akomodace oka (z lat. accomodare, přizpůsobit) je proces, při němž se mění optická mohutnost oka obratlovců a tak se oko zaostřuje na různě vzdálené předměty. 11 vztahy Akomodace, resp. její aspekty byly měřeny pomocí sedmi různých metod. Nullová hypotéza ohledně hladiny osvětlení vyšetřovací karty na blízko při měření na forometru byla přijata. Tím byla též potvrzena platnost Weberova zákona ve fotopické oblasti vidění. Toto zjištění má praktický význam pro klinickou praxi Akomodace oka 1. akomodace na vzdálenost - změna tvaru čočky při dívání se do vzdálenosti menší než 5m - má význam pro reflexní vylučování slin, žaludeční a pankreatické šťávy - vzruchy vedeny do temenního laloku 4. Termoreceptor

Akomodace Slovník cizích slo

• zrak - komorové oči, akomodace změnou zakřivení čočky, mžurka redukovaná, slzní žlázy • čich - jemný, nozdry • sluch - anatomie na vnější, střední a vnitřní ucho, 3 sluchové kůstky, nejdokonalejší u letounů a kytovců • chuť - chuťové pohárky na jazyku, 4 základní chut tyto reflexy mají základní význam pro řízení svalového napětí, zejména těch svalů, které slouží k zajištění vzpřímeného postoje; ve svalech jsou početná svalová vřeténka, uložená v podélné ose svalu; svalové vřeténko je tvořeno asi z deseti svalových vláken obalených vazivovým pouzdre Co všechno se ale pod tímto pojmem skrývá, jaký je jeho význam a důležitost, však mnozí nevědí. Závažnost nitroočního tlaku by se dala přirovnat v současné době k tak velmi propagovanému krevnímu tlaku, o kterém každý ví, že jeho zvýšení nebo snížení může mít pro člověka nepříjemné následky Adaptace je evoluční proces, při němž se daný organismus (resp. druh) přizpůsobuje vnějším podmínkám a dalším faktorům, které panují v areálu jeho výskytu. Díky adaptaci umožněné přirozeným výběrem vznikají účelné (nikoliv však účelové) vlastnosti.Tím se biologická evoluce do značné míry liší od jiných forem evoluce (např. evoluce jazyků) akomodace oka; Slovník. Český jazyk: 2403 hesel Český znakový jazyk: 2552 hesel Počet mediálních souborů: 3696. Uživatel. Přihlašovací jméno * Heslo * Registrace Zapomněl jsem heslo. Toto heslo je NEÚPLNÉ. Je třeba ho doplnit. význam:4736 Překlad: Český znakový jazyk: heslo:4736.

Konstruktivismus obecně představuje široký proud teorií ve vědách o chování a sociálních vědách, zdůrazňující jak aktivní úlohu subjektu a význam jeho vnitřních předpokladů v pedagogických a psychologických procesech, tak důležitost jeho interakce s prostředím a společností jeho předsudkům) nebo akomodace (jedi. nec mění svá mentální schémata tak, aby . lépe odpovídala realitě). V biologii znamená adaptace základní . me chanismus, s jehož pomocí se jedinec . vyrovnává se svým prostředím. Zahrnuje 1715), což vyjadřoval jeho slavný výrok stát jsem já, a Prusko v době Fridricha ii [1] M. Ivanová-Šalingová a Z. Maníkova, Slovník cudzích slov, Bratislava 1979. [2] V ÚJČ ČSAV v lexikografickém oddělení se na takovém díle už čtvrtý rok pracuje. [3] V. Pech, Velký slovník cizích slov, Praha 1948. [4] L. Rejman, Slovník cizích slov, Praha 1966. [5] K. Kučera, Cizí slova, Výběrový slovník, Praha 1978. [6] Slovník spisovného jazyka českého, Praha. Oko jako optická soustava. Oko je schopno provádět několik transformací pro upravení své optické mohutnosti.. 1. poloha oka - mění se tak, aby světelné záření dopadalo na sítnici na optickou osu oka (tj. na žlutou skvrnu).Při pozorném prohlížení detailů oko neustále kmitá. Tento pohyb je částečně spojen podvědomě s pohybem celé hlavy

akomodace. akontie. akrembolní proboscis (Malakologie) akron. akrosom. aktinotrocha. aktivita . aktogram . ala. albinismus. albumin. Nebo chcete znát význam nějakého slova? Zkuste se na něj zeptat v této diskuzní místnosti. Výkladový slovník (nepotvrzené) - 33 didaktická. Její význam spo čívá p řevážn ě v osvojování nových, pot řebných poznatk ů a v ědomostí, získávání zkušeností pro další život. D ěti se p ři ní u čí pracovat dle instrukcí, respektovat autoritu, dodržovat pravidla a v neposlední řad ě rozd ělovat svoje rol

PPT - Oftalmopedie PowerPoint Presentation, free download

Význam. séra pro lékařstv čočka schopna akomodace; šelmy a sudokopytníci mají v cévnatce odrazovou vrstvu s guaninem zvyšující citlivost vidění při nedostatku světla (v noci jim oči světélkují) a)Podtřída: VEJCORODÍ . Řád: Ptakořitn. nadměrném namáhání akomodace však nastávají astenopické potíže. Obr. č. 2 Řez dalekozrakého oka [13] Schopnost akomodace s přibývajícím věkem klesá, a tak se hypermetropie může projevit až ve vyšším věku (nejastěji 35 - 40 let). Populaní výskyt hypermetropie je až 35% a asto je spojena s šilháním. [13,14] 1.2. Zdravě.cz - zdravý životní styl, informace o nemocech a jejich léčbě, těhotenství a péče o dítě, hubnutí, alternativní medicína, sport a relaxace, vztahy a se

Předmět je v malé vzdálenosti od oka, všimněte si změny mohutnosti čočky. Pokud je vlivem stáří, nebo nebo oční vady akomodace čočky nedostatečná, je nutno používat brýle Vada oka, obraz se nezobrazuje na sítnici, ale až za n Marginální náklady a jejich význam | 99. Zákon klesajícího mezního produktu, princip úspor z rozsahu | 25. Financování firmy, finanční ukazatele a jejich funkce při řízení firmy | 96. Význam a struktura rozvahy firmy | 21. Ekonomický pohled na vybrané právní formy podniků, jejich výhody a nevýhody | 18. Ekonomické. akomodace . akontie . akrembolní proboscis (Malakologie) akron . akrosom . Aksayan (Stratigrafické jednotky a podjednotky) aktinomorfie Nebo chcete znát význam nějakého slova? Zkuste se na něj zeptat v této diskuzní místnosti. Výkladový slovník (nepotvrzené) - 39 Příloha č. 8: Akomodace oční čočky, vycházka na basketbalové hřiště s velkými míči Příloha č. 9: Aktivizace spolupráce mozkových hemisfér, posilování grafomotoriky, vnímání znaků - skákací panáci na podzimní vycházce Naše lesní hospodářství, ekologický význam lesů. 10. A Soustava smyslová. Druhy receptorů, fylogeneze čidel, ústrojí zraku (anatomie a funkce, akomodace a vady), ústrojí sluchově rovnovážné (lokalizace a stavba, funkce, vady), chemoreceptory (chuť a čich), kožní čití (teplo, chlad, bolest). B Tělní tekutin

Pojem akomodace zavedl Burow až v roce 1841, do té doby se používalo slovo adaptace [3]. Akomodace je schopnost lidského oka vidět ostře předměty na různou vzdálenost. Spoívá ve změně optické mohutnosti oní þoky, která způsobí zobrazení předmětu na sítnici. [1, 2 Popis: Druhé vydání publikace Fyziologie oka a vidění podává v prvních kapitolách přehled anatomie a biochemie zrakového ústrojí. Podrobně je popsána struktura jednotlivých vrstev stěny oka i obsahu oční koule, včetně nejnovějších poznatků v ultrastruktuře tkání

Akomodace význam. Bezzrcadlovky test. Dilatační kardiomyopatie u psů. Zimní brusle popis. Typy panelových domů běžné v čr. Jak poznat kvalitní červené víno. Snapchat cz. Jimmy butler. Penzion stará škola vysoké žibřidovice. Rem phil collins. Taylor hanson. Přivýdělek k rodičovskému příspěvku 2017. Finská sauna prodej Masová média a jejich pozitivní role ve společnosti, důsledky meditace (mediatizace) společnosti, vliv médií na náš každodenní život - způsob komunikace, společenskou činnost, instituce, mezilidské vztahy, ekonomické a politické aspekty

VÝVOJ OSOBNOSTI - ZRÁNÍ, UČENÍ. VNITŘNÍ VÝBAVA- ZRÁNÍ je vnitřní výbava, má dvě protichůdné tendence -evoluční (rozvojová, růst a zdokonalování životních struktur a funkcí) a involuční- (zániková, projevuje se úbytkem a rozpadem) Evoluční převládá zpočátku a involuce na konci života cí význam vzduch nebo letadlo. aerobik komplex intenzivních těles. ných cvičení zatěžující oběhovou, srdeční a dýchací soustavu. aerobní vyžadující k životu kyslík. aerobus, airbus [érbas] velkoka. pacitní dopravní letadlo. akomodace přizpůsobení, při Popis stránky * • Fyzika - rovnoměrně zrychlený pohyb, dráha, čas, rychlost, zrychlení výpočty • - kalkulátor - výpočty - vzorečky Význam hraček a her pro děti O předpokladech dítěte a jeho zaměření napovídá vybírání a upřednostňování určitých typů her. Dítě by proto mělo mít možnost ukázat rodičům, jak si chce hrát a mělo by mít možnost hrát si spontánně, aby rodiče mohli vypozorovat, co ho zajímá a baví, v čem je dobré a pro co. Ze smyslových orgánů je při řízení vozidla nejdůležitější zrak. Odhaduje se, že asi 90 % informací přijímá řidič zrakem. Lidské oko je schopno zaregistrovat velké množství informací, ale pouze část se dostane do vědomí pozorovatele. SOUHRN: Příspěvek upozorňuje na důležitost zrakového vnímání při řízení vozidla a význam tzv. funkčního zorného pole

AKOMODACE Nový encyklopedický slovník češtin

Černobílé hračky. význam. Černobílé hračky, Kontrastní hračka pro miminka, Černobílá hračka pro novorozence, kontrastní hračky, černobílé hračky pro novorozence, novorozenecké stimulační kartičky, stimulační kartičky pro miminka, kontrastní karty pro novorozence - les, stimulačn Akomodace = schopnost oční čočky měnit svou optickou mohutnost (ciliární svaly napínající čočku mění její poloměry křivosti a tím se mění její optická mohutnost) Hranice akomodace zdravého oka : Význam zvětšení zorného úhlu Největší množství nežádoucích účinků způsobují parasympatolytika, menší procento je poté způsobeno opioidy - retence moči, tachykardie či tachyarytmie, zvýšení nitroočního tlaku, excitace, poruchy akomodace, toxické megakolon, paralytický ileus

Při zapojení akomodace, může práce ciliárního svalu způsobit, že se obraz posune až na sítnici jako u oka nezatíženého oční vadou (lat. emetropia). Věkem se schopnost akomodace pomalu snižuje a tak se vada může projevit až v pozdějším věku (nejčastěji 35-40let) a to nejdříve na kratší vzdálenosti, především. význam slova taches bleues, taches noires, tachismus, tachisto-, tachistoscopia, tacho-, tachodynamo, tachograf, tachogramma, tachometr: Slovník cizích slov se stane Vaším každodenním věrným pomocníkem. Pokud neznáte význam cizích slov, pomůže Vám slovník cizích slov. Převzatá slova jsou v češtině častou používána, ale význam lidé často neznají Howard Giles, teorie komunikační akomodace, teorie řečové akomodace, konvergence, di-vergence Howard Giles, communication accommodation theory, speech accommodation theory, con - vergence, divergence Cílem tohoto textu je představit českému publiku osobnost a dílo americko-velšského soci-álního psychologa Howarda Gilese Marta Klementová. Prevence a pravidelná kompenzace cukrovky podle pokynů lékaře má zásadní význam i pro boj s dalšími onemocněními, které diabetes provázejí. kterou způsobuje fakt, že po 45. roku života začne oko ztrácet schopnost akomodace (zaostření) do blízka. Po šedesátém roce se navíc často přidává. Zdůrazněn je význam hematookulární bariéry. Další části publikace se zaměřuje na fyziologické jevy zrakového systému, jako je refrakční stav oka, akomodace oka, barvocit, zraková ostrost, zorné pole. Popsána je i elektrofyziologie vidění v závislosti na funkci sítnicových elementů, jsou zmíněny elektrofyziologické.

Prevence a pravidelná kompenzace cukrovky podle pokynů lékaře má zásadní význam i pro boj s dalšími onemocněními, které diabetes provázejí. Prvotním předpokladem je udržení potřebné hladiny krevního cukru (optimálně 5,5mmol/l) a vyvarování se dramatických vzestupů a pádů této hodnoty Převodní systém srdeční a jeho význam, inervace srdce Věnčité tepny, koronarografie, srdeční žíly, mízní odtok ze srdce Poloha a projekce srdce, rtg obraz (nakreslit), auskultační místa chlopní Epikard a perikard - stavba a syntopie, porta venarum et arteriarum Malý a velký krevní oběh, fetální krevní obě Binokulární vidění do blízka, vztah akomodace a vergence. Blízký bod konvergence. Howellův a Thoringtonův test. AC/A poměr - stanovení, výpočet a význam. Relativní pozitivní a negativní akomodace. Poruchy akomodace, poruchy konvergence. Fúzní rezervy a jejich stanovení. Prizma - využití v oční optice a optometrii

akomodace - Wikislovní

 1. Akomodace je schopnost oka vidět ostře předměty nacházející se v různé vzdálenosti před okem v závislosti na změnách mohutnosti optického systému oka. Mechanizmus akomodace není u všech živočichů stejný, například u ryb dochází k akomodaci změnou polohy čočky u některých ptáků zvětšením zakřivením rohovky.
 2. Mělo by to význam pro procvičení akomodace, zejména ciliárního svalu, který myopové bez korekce v činnost nezapojují. Avšak toto posílení akomodačního svalu bych provedla již u stávajících myopů, nikoli u těch, pro které už je problém si zvyknout na svoji novou korekci resp. na její používání do blízka
 3. AKOMODACE nejjednodušší a základní sociální způsob přizpůsobení ale mají stejný význam, lexikální jednotky se stejnou nebo odstíněnou významovou složkou pojmovou (nocionální) nebo i expresivní, slova souznačná /hezký- pěkný, chlapec-hoch, jazykověda-lingvistika, jíška-zásmažka-zápražka.
 4. Oko jako optická soustava. Oko je schopno provádět několik transformací pro upravení své optické mohutnosti. 1. poloha oka - mění se tak, aby světelné záření dopadalo na sítnici na optickou osu oka (tj. na žlutou skvrnu). Při pozorném prohlížení detailů oko neustále kmitá
 5. Akomodace. Měření akomodace, Duaneův graf, optické schéma akomodaního procesu jejich význam pro úinky léků, terapeutické monitorování plasmatických hladin léiv, individualizace dávkovacích schémat. Faktory ovlivňující úinek léiva. Nežádoucí úink
 6. zrak - tyčinky i čípky; oko chráněno 3 víčky (horní, dolník, mžurka); parietální oko (temenní oko, vychlípenina mozku, světlo × tma); akomodace přitahováním čočky k rohovce; registrují pohyb; slzný kanále

Význam slova akomodace - co znamená akomodace - Lidový

Co je to akomodace oka? - Vidění

význam hry pro dítě. Dále se zde zabývám klíčovými a sociálními kompetencemi a sociali- intelektuálním vývojem a vysvětluje ji právě procesy asimilace a akomodace. Asimilace je podle Piageta proces, kterým jedinec mění a přizpůsobuje zvnějšku přijímané informace A význam slova Retinoschíza OL Vše se týká očního vyšetření. Moc děkuji za odpověď. MK (47 let) Odpověď: To znamená počínající změny ve struktuře nitrooční čočky v její přední části, sítnice je přiložená. Retinoschíza je stav, kdy se sítnice štěpí ve svých vrstvách (má jich 10), ale zůstává. Význam pojmů, legislativní požadavky. Denní osvětlení. Kritéria a limity. Osvětlovací systémy. Princip určení činitele denní osvětlenosti výpočtem a měřením. Složky činitele denní osvětlenosti. Kvalitativní hledisko denního osvětlení (rovnoměrnost, směr dopadu světla a pod.). (akomodace, adaptace. V optické soustavě oka pak dochází ke snížení refrakce asi o +20 D a zcela se ztrácí možnost akomodace. Dopřejte mu čas a příležitost, aby to zvládl sám. Má to pro něj mnohem větší význam. Je to sice složitější a časově náročnější, ale dáváme tím nevidomému šanci na samostatný a plnohodnotný život..

Zrakové vady. Rozlišujeme tři základní oční vady: krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus.Jde o vady vrozené, vnější vlivy jejich průběh neovlivňují. Tyto vady jsou vždy korigovány do dálky, resp. na všechny vzdálenosti Akomodace navozuje konvergenci. Konvergence navozuje akomodaci. 10. ODBORNÝ KONGRES O ČNÝCH OPTIKOV A OPTOMETRISTOV SLOVENSKA, 3.10.-5.10.2014 3 F. Pluháček Složky akomodace Význam AC/A poměru • diagnostika heteroforií. Dioptrické vady oka u dětí. Publikováno: 1. 4. 2014, aktualizováno: 4. 1. 2019. Dioptrické neboli refrakční vady nepatří mezi akutní stavy ohrožující zrak, ale přinášejí svému nositeli řadu subjektivních obtíží a ovlivňují kvalitu života 4.4.9 Akomodace a vergence 4.5 Od dílčích nápovědí k vjemu prostoru 4.6 Vztah fyzikálního a vizuálního prostoru 4.7 Vývojový aspekt vnímání prostoru: vrozené a získané 4.7.1 Pacienti s navráceným zrakem 4.7.2 Deprivační studie prováděné na zvířatech 4.7.3 Adaptační studi Akomodace oka - biofyzikální mechanismus, akomodační šíře. 18. Charakterizujte sférické a asférické ametropie, fyzikální principy a prostředky korekce ametropií Laser - jeho fyzikální princip a význam pro medicínu. 55. Popište fyzikální principy moderních chirurgických nástroj

Akomodace oka akomodace na vzdálenost změna tvaru čočky při dívání se do vzdálenosti menší než 5m při pozorování blízkých předmětů- svalstvo v řasnatém tělese se stáhne => větší zakřivení čočky => změna lomu světla s věkem se čočka stává méněpohyblivou (dítězaostří na 10cm, 60-letý člověk na 100 cm Význam insolance v urbanismu, tvorba prostředí, orientace budov a doba oslunění, tvar budov. Denní světlo a osvětlení, zrakové vnímání, faktory ovlivňující stav vnitřního prostředí, analýza jednotlivých faktorů, fyziologie vidění, stavba oka, akomodace, adaptace, rychlost vnímání, zorné pole, rozlišovací schopnost. Teleskopie - díl desátý (Astronom amatér a jeho zrak) Obr. 2: Řez okem a jeho okolím ve svislé rovině Pro astronomy amatéry, kteří se věnují pozorování oblohy, jsou hlavní dalekohledy. O jejich kvalitách a o přednostech jednotlivých systémů astronomických teleskopů se vedou dlouhé, vášnivé debaty Akomodace - vzájemná odlišnost není potlačována, práva osob s postižením jsou uznávána, přizpůsobení ve většině případů přichází ze strany majority, dítě je součástí zvláštní skupiny a jako takové si vytváří pozitivní sebeobraz - může k tomu docházet v rámci integrace i při segregovaném vzdělávání

Vývoj lidského myšlení (dle Jeana Piageta) - Wikisofi

 1. Jean Piaget se narodil 9. srpna 1896 v Neuchâtel ve Švýcarsku. Zemřel v Ženevě ve Švýcarsku 16. září 1980. Byl švýcarským filozofem, přírodním vědcem a především vývojovým psychologem, který se proslavil studiem dětského myšlení a teorií kognitivního vývoje či genetické epistemologie
 2. Každé laserové zařízení, kromě zařízení třídy 1, musí mít na informačním štítku uvedenu informaci o maximálním výkonu laserového záření, dobu trvání impulzu (pokud má tento údaj význam), a vlnové délce záření (vlnových délek záření)
 3. AKOMODACE (AKOMODAČNÍ REFLEX) Oční čočka se chová jako dioptrická čočka - pomocí svalu umožňuje zaostření na vzdálenost. Opěrka, která je součástí postroje, má dvojí význam - může podepřít sezení a zároveň rozloží sílu v případě pádu, zabrání tak silnému nárazu na vnitřek stehen a dalším jevům.

Lidské oko - Wikipedi

 1. musejí smysl skutečnosti nikoli nalézt, ale vytvořit. Neexistuje nic jako a priori daný význam skutečnosti. Nelze zde nezmínit známý závěr Jeana Piageta o provázanosti asimilace a akomodace. Pokud si cokoli osvojujeme, zároveň to uzpůsobujeme svým zvláštnostem a potřebám. Ideovo
 2. Význam endokrinní soustavy. Srovnání nervové a hormonální regulace. Endokrinní vs. exokrinní žlázy. komorový mok a sklivec. Princip zrakového vnímání, akomodace, detailní stavba a funkce sítnice (distribuce a funkce tyčinek s čípků, slepá a žlutá skvrna, princip podráždění zrakových receptorů). Zorné pole.
 3. 1 Čtveřice 56 otázek k ústní zkoušce pro posluchače všeobecného lékařství, platné od r. 2015/16 Každá otázka zahrnuje anatomii a syntopii příslušného orgánu, jeho vývoj a nejčastější vrozené vady. 1. Stavba a typy kostí, jejich cévy a nervy (nakreslit schéma) Slinné žlázy, jejich stavba, syntopie a inervac
 4. Jelikož uvádím jen některé základní charakteristiky, chtěla bych ještě zdůraznit význam vlastního výběru pohodlné židle. Dále lze doporučit individuální vyzkoušení židlí (např. kontrola správného podepření zad, vhodnosti výšky zádové opěry, loketních opěrek apod.)
 5. Tato stránka je rozcestník, tj. místo s odkazy na různé články, které by jinak měly stejný název.Pokud vás sem dovedl odkaz, který by měl správně směřovat na specifický význam tohoto pojmu, můžete Wikipedii pomoci tím, že se vrátíte na odkazující stránku a tamní odkaz opravíte tak, aby vedl přímo na odpovídající článek
 6. Nemá velký význam pokoušet se vylepšit kvalitu stravy, pokud není snaha o vylepšení kvality zažívání a vstřebávání. Pravděpodobně bychom plýtvali mnoha blahodárnými živinami. Zdravá pokožka je závislá na stálém přísunu nejlepších živin - takže je důležité, aby se tyto živiny dostaly tam, kde jsou potřebné
 7. - chuť má význam pro řízení činnosti trávicího ústrojí, pro reflexní vyluč. slin, žaludeční a pankreatické šťávy. Čich - čich. receptory leží v malých ploškách sliznice v horní a zadní části nosní dutiny (čichový epitel

 1. Fáze akomodace - krátkodobá, bezprostřední reakce organismu na hypoxickou zátěž. Tato fáze trvá kolem 3-8 dnů a projevuje se výraznějším poklesem výkonnosti organizmu. Je charakterizována tzv. příjezdovou reakcí a projevuje se v počátečních pocitech celkové únavy, slabosti, předráždění, nespavosti.
 2. Plazi(Reptilia) Vypracovala : Ivana Kotrčová Plazi Vývoj: Objevili se před 340 miliony let Vývoj z různých typů obojživelníků Druhohory ( před 230-270 miliony let) 1,dinosauři a pterosauři (létající plazi) 2,krokodýli a hatérie V druhohorách existovalo 20 řádů plazů Čím se plazi lišili od svých předchůdců?? 1,tvrdá šupinatá kůže 2,vajíčka se zárodečnými.
 3. Indikace, význam, hodnocení Řešení ztráty akomodace v průběhu operace katarakty . 53-letá pacientka přichází akutně s bolestí pravého oka přesahující do oblasti čela a spánku, zhoršeným vízem a zarudnutím. Podobné potíže menšího rozsahu již v posledních měsích několikrát pozorovala, spontánně však.

Akomodace - lékařský slovník Babyonline

Prevence a pravidelná kompenzace cukrovky podle pokynů lékaře má zásadní význam i pro boj s dalšími onemocněními, které diabetes provázejí. že po 45. roku života začne oko ztrácet schopnost akomodace (zaostření) do blízka. Po šedesátém roce se navíc často přidává šedý zákal, který je způsoben zakalováním. Podle zjištění lékařů se děti rodí jako dalekozraké.V prvních týdnech a měsících života nejsou schopny rozpoznávat blízké předměty. Proto jsou první měsíce života nejvíce důležité pro rozvoj zraku.Zvláště během vývoje novorozence a kojence záleží na prostředí, ve kterém se nachází (na osvětlení místnosti, na barevnosti předmětů kolem dítěte. význam péče o zdraví stoupá s věkem obr. 2. Nemoc Definice nemoci: Nemoc představuje poruchu rovnováhy, homeostázy (vnitř. prostředí organismu). Dle holistického pojetí dochází k poruše AKOMODACE - jedinec je v procesu přizpůsobení se pasivní.

Akomodace - překlady, synonyma, gramatika, statistiky

masážní matrace vario de luxe - větších neduhů zkuste to s masážní podložkou Massagematte Vario De Luxe. Pokud cosi není v pořádku meridiány energetických toků těla se zablokují což se projeví různými nepříjemnými pocity až bolestí relativistickou i nonrelativistickou tradicí, která poukazuje na klíčový význam myšlení, rozumu a úsudku, což neznamená, že psychologie morálky nesouvisí s emocemi, chováním a prožíváním. V tomto smyslu bych se proto ráda vymezila vůči tradičnímu didaktickém sémantické - rozdílně pochopený význam; Zásady komunikace. komunikace je proces akomodace = komunikace je úspěšná tehdy, kdy se přizpůsobíme posluchači; komunikace má obsahové i vztahové rozměry; každá komunikace má svůj cíl; učit se (získat znalosti) spojovat se (vytvářet vztahy, reagovat na sebe

Co znamená akomodace Slovník cizích slo

c/ Hospodá řský význam veg. orgán ů. a/ Voda a její význam pro rostliny. b/ Vodní režim - difúze, osmóza, osmotický tlak, p říjem a vedení vody rostlinou. c/ Biogenní prvky a jejich význam. a/ Fotosyntéza. b/ Dýchání. c/ Heterotrofní výživa rostlin - saprofyté, parazité, mixotrofie a symbióza. 5. Výtrusné rostliny Nejedná se o náboženství, nýbrž postoj, názor, myšlenka. A právě tato myšlenka, pojata komplexněji a latentně aplikována na život jako takový, dává věcem zcela nový edukativní význam. Nabývá pak disparitu při potírání alibistické akomodace na akinézií postiženou společnost

Výkladový slovník cizích slov - význam výrazu akomodace

Možné příčiny neobvyklé akomodace oka u hadů. Vyjmenujte příklady silně ohrožených druhů plazů. Hlavní skupiny suchozemských obratlovců na konci prvohor (v období karbonu a permu) Příčiny vymírání na konci křídy a význam reprodukční strategie pro přežívání linií Velký význam má sluch pro vnímání řeči (poruchy sluchu ztěžují osvojení řeči) pohybový analyzátor umožňuje vnímat polohu těla a kontrolovat pohyby vnímání doteku (akomodace) a pohyb. paralaxe - rozdílu úhlového posunu obrazů na sítnici očí, v jehož důsledku se zdá,že blízké předměty se pohybují.

Didaktická hra a její význam ve vyučován

 1. Akomodace oka Slovník cizích slo
 2. Akomodace (psychologie) - Wikipedi
 3. akomodace - překlad do němčiny slovník slovniky
 • Osu tablet.
 • Olympik skupina.
 • Wolf albach retty.
 • Duha restaurant.
 • Tělový rukáv.
 • Výměna skla huawei p10 lite.
 • Android file transfer windows.
 • Lajna interview.
 • Labyrint 4 2020.
 • Očkování psů trojkombinace cena.
 • Feng shui vstup do bytu.
 • Dorty od mámy zlínský kraj.
 • Pán prstenů herci.
 • Nintendo 3ds cz.
 • Jak zapojit spínací relé.
 • Kontakt s bývalou.
 • Barvy podle znamení zvěrokruhu.
 • Půjčovna společenských šatů pro plnoštíhlé.
 • For kids vstupenky.
 • Histiocytom pes.
 • Jak odemknout microsd kartu.
 • Otec alkoholik a tyran.
 • Rytmicita srdce.
 • Kresby.
 • Areka palma.
 • Dětský den mariánské lázně 2019.
 • Vitrolept.
 • Paul coach wade.
 • Palubky baumax.
 • Af p dx nikkor 70 300mm f/4,5 6,3 g ed vr.
 • Byl jednou jeden život lymfa.
 • Jak získat ztracenou energii.
 • Horní pěna zoopark.
 • Batole ma rymu a zvraci.
 • Moje první album recenze.
 • Scott scale 960 2018.
 • Vrtat do dlaždice nebo do spáry.
 • Mercedes c cena.
 • Ikea pl8nova4.
 • Yves rocher regenerační šampon na poškozené vlasy.
 • Ryanair faq.