Home

Vrásnění hornin

Vrása - Wikipedi

Počátky karbonu charakterizují mohutné horotvorné pohyby - hercynské vrásnění. Horotvornou činnost doprovázela i mohutná sopečná činnost. V konečných fázích vrásnění tuhly pod povrchem vyvrásněných pohoří spousty magmatu a vznikaly tak mohutné masívy žul i jiných hornin Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube

Obrázek 2. Výskyty ultrabazických hornin v moldanubiku jsou zřetelně vázané na tektonicky významné struktury. Legenda: 1 - státní hranice; 2 - výskyty ultrabazik. Obrázek 3. Relikty předkadomských hornin v moldanubiku a jejich datování SEKCE C - SEDIMENTÁRNÍ HORNINY. Usazené horniny (sedimenty) vznikly usazováním materiálu ve vodním nebo suchozemském prostředí. Jestliže se jednalo o různě hrubý úlomkovitý (klastický) materiál pocházející z rozrušených starších hornin, označujeme tyto sedimenty jako úlomkovité (klastické) Geologické děje vnitřní: magmatická činnost, vrásnění a přeměna hornin, tektonická aktivita a zemětřesení; geologické děje vnější: zvětrávání a eroze, transport, ukládání (sedimentace). Vnitřní geologické děje Pohyb litosférických desek Litosférické desky se pohybují po plastické vrstvě - astenosféře vrásnění ; přeměnu hornin; Vytváří primární tvary na zemském povrchu, většinou makro rozměrů. Menu: Pohoří: Vrásový reliéf - vzniká v místě, kde se litosférické desky pohybují proti sobě, dochází ke zprohýbání vrstev, ke vzniku: a) antiklinál - hřbetů b) synklinál - sníženi

Jak se horniny vrásní

 1. eralogickým složením hornin hlubinných a rozlitých existují úzké vztahy: každé základní hornině hlubinné odpovídají 1 - 2 horniny rozlité starší a mladší
 2. které pohyby a procesy způsobují vrásnění hornin? - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: které pohyby a procesy způsobují vrásnění hornin?. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac
 3. Při orogenezi dochází k tomu, že se dvě litosférické desky srazí a jedna se začne podsouvat pod druhou. Během procesu dochází vlivem ohromných tlaků a teplot ke vrásnění a tavení hornin, které má za následek vyzdvihování oblastí, které se stávají pohořími. V historii rozeznáváme 4 základní orogenetické jednotky
 4. V konečných fázích vrásnění tuhly pod povrchem vyvrásněných pohoří spousty magmatu a vznikaly tak mohutné masívy žul i jiných hornin. V té době vznikly žulové masívy, jako např. středočeský, krkonošsko-jizerský aj

Orogeneze - Wikipedi

 1. Přeměna hornin • přeměna = metamorfóza • přeměněné horniny = metamorfity • při horotvorné činnosti (vrásnění, zlomy) -původní horniny se dostanou z povrchu do hloubky • tlak, teplota (ale nestačí na roztavení horniny) • přispívá i tíha horních vrstev hornin • vyvolá změny ve stavbě, vzhledu a složen
 2. Pevnost hornin - je odpor, který hornina klade, chceme-li oddělit její části. Rozeznáváme pevnost v tlaku, tahu, ohybu apod. Pevnost hornin závisí na jejich čerstvosti, struktuře a textuře. Nasáklivost hornin - je poměr mezi hmotností suché horniny v kg a přírůstkem hmotnosti po nasáknutí vodou. Tento poměr se vyjadřuje v %
 3. Tento web byl vytvořený jako pomůcka k hodinám přírodopisu a zároveň také jako stránky třídní, kde rodiče i žáci naleznou potřebné informace jak k výuce tak k chodu třídy a školy. Přiložené materiály a fotografie jsou zakázané dále šířit (porušení autorských práv)
 4. Metamorfóza může probíhat již za teplot kolem 150 o C. Nejvyšší teploty metamorfózy jsou ohraničeny tavením hornin, což v závislosti na tlaku a chemickém složení hornin kolísá od 600 o C až do cca 1000 o C. Dostanou-li se horniny do podmínek tlakově a teplotně vyšších, dochází k anatexi hornin a k jejich roztavení.
 5. Vrásnění. Vrásnění je soubor složitých pochodů v zemské kůře, které vedou k tvorbě vysokých pásemných pohoří. Při procesech vzniku pásemných pohoří se mohou někdy deformované vrstvy hornin nebo celé zvrásněné horninové komplexy přesunout na poměrně dlouhé vzdálenosti
 6. Silikátová hornina, která vzniká na kontaktu hlubinných vyvřelin přínosem nebo odnosem látek, zpravidla z karbonátových hornin. Je vždy značně nehomogenní. Obsahuje silikáty vápníku a železa (granáty, pyroxeny, hornblendu) spolu s křemenem a karbonáty a často magnetit či ilmenit, magnezit a siderit

vznikly z vyvřelých a usazených hornin, působení tlaku a teploty. břidličnatost - základní znak přeměněných hornin. 1. regionální přeměna - při vrásnění, postiženy velké oblasti . 2. kontaktní přeměna - přeměna teplotním účinkem magmatu, menší území. 3. přeměna šokem - z dopadu meteoritu (vltavíny) fyli které pohyby a procesy způsobují vrásnění hornin? jaké procesy a pohyby způsobují vrásnění hornin? Další informace : Proč je Pluto složeno z ledu a hornin? Planety ve vnější sluneční soustavě jsou složeny z plynů. Pluto je ještě dál od Slunce, ale je složeno z ledu a hornin

které pohyby a procesy způsobují vrásnění hornin

Tyto děje se různě opakovaly a prolínaly. PRVOHORY Českou vysočinu postihuje Kaledonské vrásnění - přeměna hornin, vulkanismus. Přes střední Čechy se převalilo moře - sedimentace. Hercynské vrásnění - vznik velehor - žulové plutony zpevňují masiv v blok. V pánvích vzniká černé uhlí /vlhké teplé klima/ Etapu charakterizují dva horotvorné procesy. Starší, nazývaný kadomské vrásnění, probíhal ve starohorách a skončil asi před 570 milióny let. Mladší proces, nazývaný variské vrásnění, skončil na rozhraní starších a mladších prvohor před 280 milióny let. Zachování permských i jurských hornin v malých.

ČR - fyzickogeografické podmínky - Zeměpis - Maturitní otázk

 1. erální složení a stavba hornin. -Zemská kůra je z 95% složena z vyvřelých hornin, zbývajících 5% zbývá na horniny usazené a přeměněné
 2. HERCYNSKÉ VRÁSNĚNÍ ŽELEZNÉ HORY STAROHORY - PŘEMĚNĚNÉ HORNINY. Učitel může rozšířit učivo o konkrétní druhy hornin. Title: PRAHORY Author: mstraka Created Date: 6/18/2013 10:33:15 AM.
 3. Tyto události byly vrcholem alpinského vrásnění. V kolizní oblasti došlo k úplnému odlepení a vytlačení hornin penninika, austroalpinika a helvetika na sever, vyvrásnilo se i alé flyšové pásmo a molasová pánev. V místě uzavření sutury vznikla Periadriatická linie
 4. kompetence hornin chování hornin při jejich deformaci, tj. vyjádření jejich tuhosti (rigidity) nebo vláčnosti (duktility). Kompetentní horniny mají vysoký stupeň tuhosti (vápenec, křemenec, magmatity, většina krystalických břidlic) a při vrásnění se ohýbají bez větší vnitřní deformace

při variském vrásnění a kalcit pak znovu vykrystaloval do nových zrn. HORNINA: vápenec TYP: usazená (sedimentární) hornina Z celé expozice jsem já - vápenec - jedinou horninou, kterou vytvořila činnost živých organismů. Hromadění schránek odumřelých organismů na dně devonského moře zformovalo mocnou vápencovou polohu V období prvohor (silur) byla oblast Krkonoš naposledy zalita mořem. Z tehdy usazených hornin (ale také z podmořských vyvřelin) se při horotvorných pochodech (kaledonské a variské vrásnění) v následujících obdobích devonu a karbonu vytvořil mladší komplex krkonošských přeměněných hornin Tak byla postupně obnažena i tělesa vápencových hornin budoucích krasových ostrovů, a tím umožněn vznik jeskyní a ostatních krasových jevů. PŘÍKLADY PŘEMĚNY (METAMORFÓZY) HORNIN za vysokých teplot a tlaků při variském vrásnění: břidlice ---> fylit pískovec ---> kvarci Řeky části hornin odnášejí až do oce-ánů, kde dochází k jejich postupnému usazování. Vznikají horniny usazené. V důsledku vysokých teplot a zvýše-ného tlaku, např. při vrásnění zemské kůry, dochází ke změnám hornin vyvře-lých i usazených. Ty se postupně stávají horninami přeměněnými. Mění s Řeky části hornin odnášejí až do oceánů, kde dochází k jejich postupnému usazování. Vznikají horniny usazené. V důsledku vysokých teplot a zvýšeného tlaku, např. při vrásnění zemské kůry, dochází ke změnám hornin vyvřelých i usazených. Ty se postupně stávají horninami přeměněnými

Nesourodost zdejších hornin, jejich nepravidelné vrásnění i odlišná schopnost zvětrávání a odolávání vodní erozi však způsobila, že celé údolí a hlavně samotné jeho dno bylo vyhloubeno značné nerovnoměrně. Tímto vznikly nejen peřeje, hluboké tůně a skalní výchozy, ale právě i vodopády. Pod tzv V něm se usazovala mohutná souvrství písčitých, jílovitých a jílových hornin. Na dně moře vytékala láva a vznikaly vyvřeliny jako je čedič. Orlické hory zde byly vyzdviženy v Prvohorách (Kambrium) v průběhu Variského vrásnění. Tehdy vznikaly metamorfované horniny a došlo k výstupu magmatických hornin Nesourodost hornin, jejich nepravidelné vrásnění i odlišná schopnost větrání a odolávání vodní erozi však způsobila, že celé údolí a hlavně samotné jeho dno bylo vyhloubeno značně nerovnoměrně. Tím vznikly nejen četné peřeje a vodopády dnešní bystřiny, ale i skalní výchozy na úpatích svahů na obou březích Další model podle Burga a Podladchikova (1999) je zaměřen na litosférické vrásnění. (obr 4.) Litosférické vrásnění je mechanicky upřednostňováno před homogenním ztluštěním a může způsobit vznik hor a exhumaci hluboko uložených hornin. Eroze je nejdůležitější Obr 4

Geologické éry: PREKAMBRIUM Prahory - Utvářela se prvotní zemská kůra a jádra kontinentů - sedimentace, vulkanismus. Probíhala předkadomská vrásnění provázená vulkanismem a přeměnou hornin. (Českomoravská vrchovina) Starohory - Většinu území zaplavilo moře, ve kterém se ukládaly vrstvy.. Druhé velké vulkanické příhody se udály v Třetihorách a jsou vázány na horotvorný proces alpinského vrásnění. Sopečná činnost tehdejších vulkánů po sobě zanechala příkrovy výlevných hornin, regolity, trachyty, andezity, znělce a čediče, započala zhruba před 80 miliony léty, a je rozdělena na tři etapy V mladších prvohorách proběhlo hercynské (variské) vrásnění, které vytvořilo v Čechách mohutné horstvo (velehory). V této době vznikla většina našich pohoří. Z této doby u nás převažují vyvřelé horniny (žuly) a metamorfované horniny (fylity, ruly, svory), které vznikly přeměnou starších hornin

Prvohory - Geologie - Referáty Odmaturu

kontaktní metamorfóza - tepelná přeměna - do geologických těles pronikne žhavé magma, které horniny prohřeje na vysokou teplotu- vznik nových minerálů 3. regionální metamorfóza - když se celé bloky zemské kůry ponoří do velkých hloubek(vrásnění), horniny jsou silně stlačeny a přeměnou postiženy rozsáhlé oblasti. Příčinou zdvihu a vrásnění usazených hornin bylo pomalé nasouvání tichomořské kry pod jihoamerickou pevninskou kru. Téměř po celé délce pohoří jsou patrné tektonické poruchy, které jsou dodnes příčinou zemětřesení a vulkanické činnosti. [11 Kadomské vrásnění - geologická historie Krkonoš začala již v mladších starohorách (proterozoikum), před 900 - 600 miliony let, při kadomském vrásnění. Z té doby pochází krystalické břidlice, vzniklé přeměnou starších sedimentů a vulkanických hornin (svory, ortoruly, zelené břidlice, krystalické vápence, amfibolity a kvarcity) Nejvýrazněji se do geologické historie oblasti zapsala horotvorná etapa variská, která trvala asi 70 milionů let od svrchního devonu do spodního permu. Pochází z ní do značné míry dnešní geologická stavba pohoří, proběhla v ní metamorfóza a vrásnění a vznikla většina vyvřelých hornin Hercynské vrásnění Bylo provázeno magmatickou činností, utuhnutím magmatu vznikají v různých částech masívu tzv. PLUTONY- tělesa vyvřelých hornin, např. žuly- Českomoravská vrchovina, Středočeská pahorkatina, Karlovarský a Krkonošský pluto

Vznik pohoří vrásněním - YouTub

Zprohýbání hornin = vrásnění - vznikají vrásová pohoří (Kordillery, Himálaj, Alpy aj.). Křehké horniny působením tlaku praskají a posouvají se = zlomy - posun, pokles, zdvih. Vznikají stupňovitá horská pásma (Krušné hory) a příkopové propadliny. Na okraji litosférických desek vznikají sopky Výlevné horninyy. Jako výlevné horniny (též efuziva, efuzivní horniny, extruzivní horniny, vulkanické horniny, sopečné horniny, angl. extruzive rocks, volcanic rocks) označujeme horniny, které pronikly na zemský povrch v roztaveném stavu, tzn. jako přirozená silikátová tavenina, láva. Základním kriteriem jejich rozlišování je, podobně jako u. Historie hornin naznačuje, že zde byly během uhlonosného karbonského období do jedné struktury sestříhány a nastohovány šupiny pocházející z různých, původně velmi vzdálených částí zemské kůry. se nazývají variské vrásnění. Termín vymyslel v minulém století geolog Eduard Suess na počest keltského kmene.

Mladší orogenní procesy, jmenovitě alpinského vrásnění v mezozoiku a terciéru, které formovaly alo-karpatské oblasti, se zde projevovaly hlavně vznikem četných zlomů s převahou vertikální složky pohybů nebo klenbovitými výzdvihy či poklesy větších regionů. Mladší uloženiny vzniklé po variském vrásnění, tj Na přelomu starohor a prvohor proběhlo kaledonské vrásnění - vznik vyvřelých hornin - žuly V prvohorách bylo území ČR zaplaveno mělkým mořem - vznik usazených hornin (břidlice, vápence) V těchto usazeninách se vyskytují často zkameněliny. Významná oblast s těmito usazeninami je Barrandien (území od Prahy k Plzni)

hornin MotVvae: Sedněte sV ke stolu, který je potažen látkovým uIrusem. Položte ruJe dlaněmV na oIa konJe stolu a poUyujte jVmV pomalu směrem k soIě tak, ayste sUrnovalV uIrus doprostřed. Sledujte, Jo se s ním děje. Tak vlastně modelujete proJes VRÁSNĚNÍ v zemské kůře. Napřed vznVkají úUledné stejnoměrné vrásy Alpinské vrásnění v jihovýchodní části střední Evropy, které formuje Karpaty a Alpy, je tlakovým impulsem k obnovení pohybu horninových ker až o několik set metrů, také dochází k odnosu pláště ze sedimentárních hornin

Český masiv - Masaryk Universit

Prekambrickému stáří uvedených hornin nasvědčují též ojedinělé výskyty nejstarších prvohor (kambria), které diskordantně spočívající na metamorfikách. kde v rytmech malé mocnosti dominují jílovce a prachovce, došlo v silném tlakovém poli při vrásnění k jejich přetvoření v soubory tence destičkovitých. Lom Sýkořice, Česká republika [12] 9 Konec práce: klávesa Esc Úvodní strana dešťová voda vodní tok vítr ledovec kořeny rostlin teplota vzduchu člověk led sopečná činnost horotvorné procesy (vrásnění, zlomy) Zvětrávání, eroze Zvětrávání je proces, při kterém dochází k rozpadu hornin

SEKCE C - SEDIMENTÁRNÍ HORNINY Katedra geologi

Vrásnění Složité pochody v zemské kůře, na okraji litosférických desek Stlačování oceánského dna, vrásnění usazenin, jejich vyzdvižení a přesunutí na kraj pevniny Vznik příkrovových pohoří (Karpaty METAMORFÓZA = přeměna hornin a minerálů vlivem tlaku a teploty -> změna stavby (struktury) - uspořádání do jednoho směru (sloupce) nebo vytváření ploch (břidličnatost) - typické pro fylity, svory a ruly, slídy, amfiboly - k přeměně dochází při vrásnění (pohybem mas hornin)

Peklo - geologicky zajímavá lokalita, skalní výchozy nad údolím ukazují vrásnění hornin z doby karbonu. Pramen Odry - dřevěný kruhový altánek (vybudován péčí VLS Lipník n. B.) chrání kamennou studánku Tepelsko-barrandienská jednotka . Tepelsko-barrandienská jednotka (TBU) zahrnuje autochtonní nemetamorfované až slabě metamorfované komplexy prekambrických a spodnopaleozoických hornin. Prekambrické horniny byly zvrásněny a metamorfovány v průběhu kadomského vrásnění

2. Endogenní tvary, pochod

Základ geologické stavby Chomutovska byl položen v prvohorách, kdy v období karbonu a permu došlo k mohutnému variskému vrásnění spojenému s výstupy hlubinných i výlevných magmatických hornin a silnou přeměnou usazených a vulkanických hornin starohor a starších prvohor * skrytá diskordance - dochází k sedimentaci, která je náhle přerušena erozí, a následné obnově sedimentace. V geologickém sledu nemusíme tuto diskordanci odhalit. * úhlová diskordance - dojde k rozlámání a vrásnění hornin, poté nastupuje eroze a případně i sedimentace. Úhlové diskordance svědčí o určitém fenoménu Naproti tomu v severněji ležícím Barrandienu k intenzivnější metamorfóze nedošlo a variské vrásnění se projevilo hlavně vznikem jednoduchých vrás JZ - SV směru. V kořenech vystupujícího horstva, v oblastech s vysokými teplotami a tlaky, docházelo k natavování hornin a k výstupu rozsáhlých granitoidních spoust kulmských hornin došlo při jedné ze závěreþných fází variského vrásnění, na rozhraní spodního a svrchního karbonu zhruba před 330 miliony let. Souvrství kulmských drob, Obr. 4 Rhenorensselaeria strigiceps (Stemmer 2006

Alpinské vrásnění v jihovýchodní části střední Evropy, které formuje Karpaty a Alpy je impulsem k obnovení pohybů horninových ker až o několik set metrů, dochází k odnosu pláště ze sedimentárních hornin Rozložení hlavních hornin zachycuje Tehdy doznívalo variské vrásnění, které vytvořilo, stmelilo a zkonsolidovalo Český masiv. V širším okolí nynějšího Studence se v mezihorských depresích v období karbonu až permu, tedy po dobu zhruba 40 milionů let, ukládalo množství materiálu přineseného z okolních hor. Svory vznikly jako řada krkonošských hornin na dně moří jako různé pískovce a prachovce. Při vrásnění, kdy se na jihu ležící prakontinent Godwana a Severoatlantský kontinent Laurussie začaly přibližovat, byly sedimenty pod ně zatlačeny až do hloubky 30 km. Tam prodělaly pod obrovským tlakem a teplotou přeměnu V průběhu milionů let takto vznikaly až 800 m silné solné vrstvy, které pokryla zem a které se uchovaly až dodnes.V Bad Reichenhallu byla sůl během alého vrásnění pochována pod mohutnými vrstvami hornin

GC3A2MF Geologicka stavba Zaclerska (Earthcache) in

Typy hornin. 1) Vyvřelé horniny (magmatity) - vznikají krystalizací magmatu Nepodléhaly dalšímu vrásnění. Jsou to vesměs ploché oblasti, zbavené vrstvy sedimentů. Názvy pevninských štítů nejsou jednotné a i jejich počet je udáván různě. Zhruba platí, že každý kontinent obsahuje jeden štít, jen v Asii je jich. hornin Stavba hornin se přizpůsobuje novým podmínkám, které jsou odlišné od podmínek, za kterých vznikaly Důvody přeměny: vysoká teplota velký tlak Hlavní metamorfované horniny: fylit -svor - ruly rostoucí stupeň přeměn je pravděpodobné, že procesu vrásnění předcházelo dlouhé období ukládání usazenin na dně mořské pánve. Následným bočním tlakem, vyvolaným střetem dvou litosférických desek, dojde ke zvrásnění hornin do příkrovových pohoří. Tento poces je spojen s výstupem žhavé hmoty (magmatu) poruchami v zemské kůře

Orogenetický vývoj moravských Karpat Moravské-Karpaty

přeměněných hornin projevují se trvale (s výjimkou období zvýšené zemské aktivity) Velká vrásnění minulosti: Název Doba Příčiny a důsledky Kadomské (assyntské) starohory-prvohory 750 - 530 milionů na okraji Gondwany, vznikl horninový podklad Evrop 18. Tektonické jevy a přeměna hornin - 29. 1. 2019. střety litosférických desek (Euroasijská, Pacifická, Indická, Severoamerická, Jihomaerická), horniny se prohřívají a stávají plastickými. 1. vrásnění - zemská kůra se zprohýbá do vln (vrás), vrásu tvoří sedlo a koryto. např. pohoří Himaláje, And Starší celek, konsolidovaný při variském vrásnění na konci prvohor, reprezentující tzv. variské patro, resp. variscidy, se označuje jako Český masív. Český masív je zbytkem rozsáhlého variského horstva, které se formovalo v období mezi 350 až 300 miliony let

Prvohory: referá

Ve starohorách proběhlo Kadomské vrásnění. Postižena byla okrajová obkast Gondwany. Došlo při něm k poslednímu výlevu základních krystalinických hornin Evropy. Srážka kontinentů Laurentie, Baltiky a Avalonie dala mezi Ordovikem a Silurem vzniknout vrásnění Kaledonskému Vrásnění a kerná činnost •vrásnění-při nárazu litosférických desek tlakem zboku vznikají vlny (vrásy) •takto vznikly Alpy, Karpaty, Himaláj, Pyreneje •kerná činnost -tlakem hornin dojde k rozlomení zvrásněného povrchu •vzniklé kry se posouvají •mořské zkameněliny na horách •takto vznikl Ťan-šan obr.

Atlas hornin - horniny a jejich vlastnost

- Vrásnění často předchází dlouhé období ukládání usazenin na dně oceánu (moří) a pak následným bočním tlakem (vyvolaný střetem 2 litosférických desek)-> dojde ke zvrásnění hornin do příkrovového pohoří (pásemná pohoří až 100km) např. Himaláje, Alpy, Kavkaz, Pamír - > Alpinsko-himálajským vrásněním. Při tomto vrásnění vznikly nejen Karpaty ale celé rozsáhlé pásemné pohoří Pyrenejemi počínaje, přes Alpy, Karpaty a Himalájemi konče. Během tohoto vrásnění byly Západní Karpaty nasunuty na okraj Českého masívu. Nyní si povíme o sopečné činnosti na území ČR v jednotlivých obdobích

Karbon Trval před 345-285 miliony let. Počátky karbonu charakterizují mohutné horotvorné procesy zvané hercynské vrásnění. Během něho se až do pčatku druhohor vyvrásnila mohutná pevninská soustava s mohutnými horstvy vrásnění; Vnější geologické děje Vzniká roztavením starších hornin - ty jsou vtahovány do větších hloubek, kde se působením vysokých tlaků a teplot doroztaví → vznikají minerály - křemen a živec - ty se označují jako světlé minerály (protože mají světlou barvu).

Horniny - ZŠ Máchovka, Děčín - Mgr

K poměrně vzácným horninám kraluo-zbraslavské skupiny patří slepence obsahující malé množství valounů buližníků a klasty silně metamorfovaných hornin, dokládající existenci předkadomského krystalinika ve snosových oblastech (Klápová, Hyršl 2000) Učebnice a učební materiály pro výuku cizích jazyků, hlavně němčiny, angličtiny, španělštiny, ruštiny, italšity a francouzštiny, odborné překladové dvojjazyčné slovníky, literatura pro volný čas z oblasti letectví, rybářství a přírody

tc-geol-cyklus - vsb

prahorních hornin je zcela přeměněných. Při sopečné činnosti unikalo z nitra stále více plynů a vodních par, které zvolna vytvářely druhotnou zemskou atmosféru. •Ve sníženinách se objevovaly stále větší kaluže vody a později větší plochy vody. Ty pozvolna utvářely svým spojováním první moře - PRAOCEÁNY (Welser 2007). Český masív je velký geologický celek, který prošel složitým geologickým vývojem. Je zbytkem rozsáhlého variského neboli hercynského horstva, které bylo vyvrásněno při variském (hercynském) vrásnění hlavně v intervalu mezi 380-300 miliony let (Chlupáč a kolektiv 2002) tisícimetrových vrstev hornin (břidlice, slepence,) Buližníková skála u Starého Plzence . Prvohory • pak opět alpinské vrásnění. Čtvrtohory •střídání dob ledových a meziledových •na S pevninský ledovec •horské ledovce - Krkonoše, Šumava, Jeseníky. Litosférické desky (obrovské bloky hornin) se pohybují vodorovně i svisle. Průvodním jevem bývá sopečná činnost. Vodorovné vrstvy hornin se působením tlaku litosférických desek prohýbají, vznikají prohnuté vrstvy - např. vrásnění, zemětřesení, sopky

o (příklad prvohorních usazen.hornin:devonské vápence(Moravský kras), černé uhlí (karbon) · pohyby kontinentů: o probíhá neustále, ovlivňuje vývoj organismů a vrásnění (právě srážka kontinentů vyvolala variské vrásnění) o konec prvohor → spojování kontinentů v 1prakontinent Pange Příkladem je vrásnění hornin, které se odehrává pozvolna pod zemským povrchem. Učitel si s žáky může vytvořit jednoduchou simulaci vrásnění tak, že do plastové nádoby nasype například strouhanku, rašelinnou půdu, mouku tak, aby vznikly horizontálně uložené vrstvy, které představují souvrství usazených hornin

Nejviditelnějším geologickým prvkem dnešní Evropy je řetěz pohoří, vzniklých v třetihorách při kolizi západní části Eurasie s Afrikou a několika menšími deskami. Pyreneje, Alpy a Karpaty kontrastují s podstatně plošším terénem západní, střední i východní Evropy, kde je povrch tvořen hlavně druhohorními a třetihorními usazenými horninami vrásn ěním - vodorovn ě uložené vrstvy hornin se tlakem litosférických desek prohýbají - vznikají pásemná poho ří (Himálaj, Kordillery) zlomy - křehké horniny se tlakem lámou - zemské kry se podél zlom ů zvedají, či klesají - vznikají kerná poho ří, hrást ě a p říkopové propadliny (Krušné hory, Východoafrick Obrušování - části hornin unášené ledovcem se třou o podložní horniny, což vede k jejímu uhlazování a obroušení . Činnost větru. Abraze - vítr přemisťuje nezpevněný materiál na velké vzdálenosti a obrušuje tím skalní útvatry, vytváří tak jamky, dutiny, žlábky či hřibovité skalní útvar Nesourodé složení hornin v údolí Bílé Opavy způsobuje jejich nepravidelné vrásnění, různou schopnost zvětrávání a odolnost vůči vodní erozi. V důsledku těchto přírodních procesů vznikly skalní výchozy, ve vodním korytě Bílé Opavy peřeje, hluboké tůně, kaskády, vodopády a vzácněji v balvanech vymleté. Geologický vývoj území ČR Do následujícího textu doplňte správná slova tak, abyste zachovali faktickou správnost textu, spolupracujte s učebnicí. Na území ČR se vyskytují 2 geologické jednotky

Metamorfovat mohou všechny typy hornin. Intenzita přeměny roste směrem do hloubky. Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpo čtem České republiky. 1) Kontaktnímetamorfóza jsou horniny silněstlačeny např. při vrásnění GEOLOGICKÉ DĚJE VNITŘNÍ GEOLOGICKÉ DĚJE VNĚJŠÍ magmatická činnost zvětrávání a eroze vrásnění a přeměna hornin transport tektonická aktivita a zemětřesení ukládání (sedimentace) Vnitřní geologické děje: - tvořivé, konstruktivní - jejich výsledkem je vznik pohoří, sopečných kuţelů, lávových proudů nebo. vrásnění, geol . tektonický pochod uskutečňovaný vlivem různých tlaků a napětí v zemské kůře; součást orogenního cyklu. Probíhá v horninách diferenciálními pohyby mech., fyz., chem.; výsledkem v. jsou zvrásněná souvrství hornin. Rozlišují se čtyři zákl. dynamické typy v.: v. obecného stlačení (holomorfní zvrásnění), kerné (blokové), injekční a. Kadomské vrásnění - 750 - 540 mil. prekambrium - prvohory. Kaledonské vrásnění - 535 - 400 - prvohory. Hercynské vrásnění - 390 - 310 prvohory. Alpinské (alo-himálajské) - 140 - dne geologické názvy hornin Text dotazu. Dobrý den, prosím o vysvětlení geologických názvů hornin (období a zastoupení hornin,jejich vznik): horniny proterozoika, svrchní paleozoikum, svrchní křída, tercier, kvarter. Ještě mám dotaz ke klimatickým oblastem: tři základní jsou členěny na podoblasti a okrsky

Horniny Českomoravské vrchovinyGC7PBE2 Interaktivní polabská geostezka (Earthcache) inHorniny - ZŠ Máchovka, Děčín - Mgr

Při procesu vrásnění Beskyd byla souvrství usazených hornin, především pískovců, různě de-formována a lámána. Takto vzniklé soustavy puklin a trhlin byly později překrývány jinými po-sunutými skalními lavicemi. Tímto způsobem vznikl unikátní beskydský pseudokras. V CHKO Beskydy je dnes známo 28 významnějších. Celý tento vrstevní sled byl na začátku karbonu v paleozoiku (prvohory - před cca 350 mil. lety) provrásněn variskou orogenezí a naklopen do současného stavu. Budňanská skála je jednou z nejkrásnějších ukázek vrásnění hornin v českém masívu čas: jako základní činitel geologických projevů hornin. Obecná definice důlního otřesu Důlní otřes je možno definovat jako náhlé uvolnění energie nahromaděné v horninovém prostředí, které obklopuje důlní dílo, přičemž se tato uvolněná potenciální energie v místech nejmenšího odporu mění v energii kinetickou

 • Granule s nizkym obsahem tuku.
 • Popis knihy v angličtině.
 • Jak vytvořit produktovou 360 fotografii.
 • Puchyrky v krku alergie.
 • Báze 50 50 6mg.
 • Odstranění sekundární katarakty.
 • Jak hacknout fb 2017.
 • Microdermal piercing bolest.
 • Pes kolie.
 • Strojek na vlasy diskuze.
 • Rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek.
 • Cestovní kávovar na kapsle.
 • Probiotika maxik.
 • Victoria's secret fashion show 2018 full.
 • Wolf albach retty.
 • Záplavy ve světě.
 • Citáty osudové setkání.
 • Podprsenky se zajímavými zády.
 • Kuličkovka pro děti.
 • Europoslanci pirati.
 • Kingdom come deliverance royal edition.
 • Včelí medvídci bílá mp3.
 • Námořní míle.
 • Nejlehčí auto.
 • Vicerade panorama.
 • Days of our lives.
 • Dětská hra křížovka.
 • Detoxikační zábal.
 • Gynekologicka laparoskopie krvaceni.
 • Linkovací kolečko.
 • Asko nábytek plzeň.
 • Augmentin v těhotenství.
 • Zelena stolice po prikrmech.
 • Veletrh milano 2019.
 • Chronicka traumaticka encefalopatie.
 • Aplikace na cvičení iphone.
 • P98 airsoft.
 • Pokemon movie 2019.
 • Zábavní centrum pro děti brno.
 • Audi ojete vozy.
 • Italsky interier s.r.o., náměstí přemysla otakara ii., české budějovice.