Home

Vnitřní stavba litosféry

Zemmat - výpisky, materiály, komentáře: Vnitřní stavba

LITOSFÉRA - stavba Země a pohyb litosférických dese

 1. (stavba a složení, teorie litosférických desek, endogenní a exogenní činitelé a tvary jimi vytvořené) = kamenný obal Země. Zahrnuje zemskou kůru a nejsvrchnější část zemského pláště; Je uložena v astenosféře a dosahuje mocnosti 100-130 km; Stavba a složení Země. E. Bullen - rozdělil zemské těleso do 7 část
 2. Stavba Země. Země jako těleso se skládá ze tří základních vrstev, které se dále dělí: Zemské jádro. Zemské jádro leží v hloubce 2900-6378 km (= rovníkový poloměr Země). Skládá se především ze železa a niklu, a dělí se na dvě vrstvy - vnitřní a vnější jádro. Vnější jádro je polotekuté
 3. 4.1. STAVBA A SLOŽENÍ ZEMĚ. Australský geofyzik K. E. Bullen rozdělil zemské těleso na 7 částí na základě zemětřesných vln (tzv. Bullenovy zóny). Ty tvoří 3 základní jednotky - zemská kůra, zemský plášť a jádro. Zemská kůra. svrchní část litosféry; od zemského pláště oddělena tzv

Podle některých definic se jedná spíš o průnik biosféry, hydrosféry a litosféry a pedosféra by tak neměla patřit mezi hlavní sféry fyzické geografie ; Litosféra: Pevný obal Země, skládá se z litosférických desek (oceánských a pevninských) - tedy ze zemské kůry a nejvrchnějších částí zemského pláště. Zemská stavba = jako vrstvy cibule = jako vrstvy vejce pohyby desek (vznik a zánik litosféry) sopečná a zemětřesná činnost Zápis: JÁDRO Dělíme na: vnitřní (Fe, Ni) teplota 6000˚ C je pevné díky obrovskému okolnímu tlaku vnější jádro (polotekuté roztavené Fe, Ni) Rotace pevného jádra v roztaveném vnějším.

 1. ovlivněn působením litosféry . ENDOGENNÍ SÍLY - síly působící z nitra tělesa. primární síly - porušují rovnováhu; vnitřní energetický zdroj č.1 = gravitační energie. přímý důkaz - gravitace se podílí na transportu materiálu (svahové pohyby) třídění materiálu (suťový kužel
 2. Stavba Země + Sféry Země Utváření zemského povrchu. 8. 12. 2014 ZEMSKÝ POVRCH - svrchní vrstva zemské kůry, která je součástí litosféry je utvářena: - vnitřní přírodní činitel VNITŘNÍ ČINITELÉ.
 3. Vnitřní stavba Země - nejhlubší doly v hloubce cca 3 200 m (zlatonosné doly v jižní Indii a Africe) - nejhlubší vrty - v roponosných oblastech od 3 do 6 km, nejhlubší vrt 12 261 m (Murmanská oblast, Rusko) - směrem od povrchu do nitra Země roste teplota a tlak, mění se i složení zemské hmoty a zvyšuje se její hustot
 4. Kromě litosféry (tvořená zemskou kůrou a nejsvrchnějšími vrstvami zemského pláště) bylo možné v hodině identifikovat vzdělávací obsahy týkající se astenosféry (plastická část svrchního zemského pláště pod litosférou) a vnitřní stavby Země. vznik a stavba Země; vnější a vnitřní geologické procesy.
 5. Tento web byl vytvořený jako pomůcka k hodinám přírodopisu a zároveň také jako stránky třídní, kde rodiče i žáci naleznou potřebné informace jak k výuce tak k chodu třídy a školy. Přiložené materiály a fotografie jsou zakázané dále šířit (porušení autorských práv)

LITOSFÉRA, Z - Zeměpis - - unium

 1. vnitřní geologické děje mají za následek: stavba sopky •sopka (vulkán) •- magmatický krb (spodní část litosféry) •- komínem(sopouchem) stoupá magma k povrchu . druhy sopek •1. tufové sopky -hustémagma, výbuchy nahromaděného plynu, popela, prachu a sopečných pum
 2. Země je třetí planeta sluneční soustavy se střední vzdáleností od Slunce asi 1 AU, zároveň největší terestrická planeta v soustavě a jediné planetární těleso, na němž je dle současných vědeckých poznatků potvrzen život.Země vznikla před 4,6 miliardami let a krátce po svém vzniku získala svůj jediný přirozený satelit - Měsíc
 3. Přiřaď k sobě odpovídající obrázky sklenic vody s ledem (A, B) a litosféry (1, 2). Své rozhodnutí zdůvodni. Řešení: A - 2, B - 1. Při zatížení zemské kůry (např. ledovcem) dochází k prohnutí kůry, resp. litosféry, což je kompenzováno plastickou vrstvou (astenosférou), která pod ní leží
 4. Celková mocnost litosféry se pohybuje v rozmezí 100 až 150 km. V plášti leží plastická vrstva hornin označovaná jako astenosféra, která umožňuje pohyb horních pevných bloků litosféry - tzv. litosférických desek. Vnější jádro je v tekutém stavu. Uprostřed zemského tělesa se nachází pevné vnitřní jádro
 5. Vnitřní jádro - od hloubky 5000km - tvořeno ţelezem a niklem Magnetické pole Země - příčinou vzniku jsou rozdíly v rychlosti proudění hmot mezi vnějším jádrem a spodním pláštěm Litosférické desky = pevné bloky litosféry (tvoří kontinenty, dna oceánů,) S litosférou se stýkají další zemské sféry

Litosféra Maturitní otázky ze zeměpisu Snadná škola

Je tvořen spodní částí litosféry a plastickou astenosférou ( z řečtiny - asthenes=slabý). Je to tzv. žhavá tekutá část pláště Odděluje vnější a vnitřní jádro Jadérko • Stavba a složení země. Litosféra [online]. Litosféra: Litosféra, 2015, 2015 [cit. 2015-12-14]. Dostupn Reologie orogenní litosféry a její vliv na dynamiku kontinentální deformace. Strukturní analýza, petrologie a geochronologie deformačních staveb v orogenních zónách; Vnitřní deformační stavba a reologie orogenních peridotitů a okolních krustálních hornin (2009-2012 - Dolní a horní hranice litosféry- zemská kůra a svrchní část svrchního pláště Vnitřní stavba Země. Složka Geosféra se dělí na 3 části - Zemská kůra - Zemský plášť - Zemské jádro. ZEMSKÁ KŮRA - Svrchní část zemského povrchu, tvoří část litosféry - Dělí se na pevninskou, oceánickou a přechodno • vnitřní geologické děje mají za následek vznik vyvřelých a přeměněných hornin, pohyb litosférických desek, vznik části litosféry, s kráterem ho spojuje sopečný komín • magma stoupá vzhůru působením tlakových sil plynů, chladnutím magma tuhne ve vyvřelé horniny • stavba měst, komunikací.

en whereas soil is a key component of the geographical environment, is the interface between the earth (lithosphere), the air (atmosphere) and the water (hydrosphere) and is the basis for essential functions for life on earth; whereas several Community policies aim at protecting these functions and the impact assessment by the Commission demonstrates that, despite these policies, soil. - STAVBA A SLOŽENÍ ZEMĚ: (proudy způsobeny rozdílnou teplotou mezi různými částmi litosféry) - hlavní litosférické desky: severoamerická, euroasijská, africká, jihoamerická, indicko-australská, které působí z nitra Země ( vyvolány vnitřní energií Země, která se uvolňuje při samovolném rozpadu. •Mocnost (tloušťka) litosféry je průměrně 100 km -Pod oceány může mít mocnost jen několik km Zóna G - vnitřní jádro (jadérko) •Byla objeveno v roce 1936 • <2>: Stavba-Země.jpg - vlastní tvorba autor

Mocnost (tloušťka) litosféry je průměrně 100 km. Pod oceány může mít mocnost jen několik km (extrémem jsou pouze 2 km) Zóna G- vnitřní jádro (jadérko) Litosféra_stavba Země Last modified by Stavba a složení Země 3.zemské jádro - 3 zóny - vnější jádro (polotekuté), přechodná zóna, vnitřní jádro (jadérko, tvořeno pevným materiálem - vrásy - vlnovitý útvar svrchní části litosféry složený z nahoru vyklenuté antiklinály a dolu prohnuté synklinály . vulkanismus - dochází.

Litosféra I. - Geologie (1. část) - Stavba Země ..

Studijní materiál 13. Litosféra a georeliéf, Brazílie a Mexiko z předmětu Zeměpis, střední škol Stavba země: jádro: od hloubky 2900 m do středu Země - 6380 m (31% hmoty Země) Nife - nikl + železo; vnitřní: pevné, největší hustota, železo, nikl; vnější: polotekuté, rotace kolem vnitřního jádra, t 5000º C. zemský plášť: souvislý obal kolem jádra, 800-1800°C ; Dělí se: svrchní - křemičitany, železa.

Litosféra a georeliéf - zeměpis Studijni-svet

 1. Na spodní bázi litosféry se pak vytvářejí magmatické krby s velkým obsahem taveniny. Dojde-li zde k nahromadění dalšího magmatu, jehož množství překračuje únosnou tlakovou a teplotní mez, může si magma prorazit cestu až na povrch
 2. Transcript Litosféra - geoglouny LITOSFÉRA (PaLZ 28-29, AS 14-15, ADS 12-13) STAVBA ZEMĚ Porovnejte s obrázkem na str. 29 v učebnici (PaLZ) Obr.1 - Řez zemí STAVBA ZEMĚ • Australský geofyzik Bullen rozdělil zemské těleso do 7 částí, a to na základě rychlosti pohybu zemětřesných vln
 3. (Struktura = stavba, vnitřní uspořádání složitého celku. Dynamika = proměny v čase). Krajina je svérázná část zemského povrchu naší planety, která tvoří celek kvalitativně se odlišující od ostatních částí krajinné sféry. Má přirozené hranice, svérázný vzhled, individuální vnitřní strukturu, určité.
 4. 1) VNITŘNÍ GEOLOGICKÉ DĚJE- Hlavní znaky: teplo, pohyb hmot- Projevy: pohyb litosférických desek, vznik pohoří, zdvih a pokles pevniny, další poruchy zemské kůry (vrásnění, zlomy)- Vznikají horniny vyvřelé a přeměněné- Většina probíhá v dlouhých časových obdobích, výjimkou jsou krátkodobé procesy: sopečná činnost, zemětřesen

Sféry planety země, zemské obaly, atmosféra, biosféra

1. Stavba Země, georeliéf, pedosféra (zemské jádro, zemský plášť a zemská kůra, složení a typy zemské kůry, litosféra a pohyby litosférických desek, pevninský a podmořský georeliéf, vnitřní a vnější geomorfologické síly, vznik a složení půdy, vlastnosti půdy, půdní druhy, půdní typy a jejich rozšíření. - Zde se nejvíce projevuje vnitřní energie země. - Pevninské desky tvořily v geologické minulosti jednu velkou prapevninu. (Pangea)- během druhohor (před 200mil. lety) se postupně rozdělila na jednotlivé světadíly a tento rozpad a pohyb pevnin pokračuje i v dnešní době (rychlost je několik cm/rok - 6cm/rok • vnitřní geologické děje mají za následek vznik vyvřelých a přeměněných hornin, pohyb litosférických desek, vznik části litosféry, s kráterem ho spojuje sopečný komín • magma stoupá vzhůru působením tlakových sil plynů, chladnutím magma tuhne ve vyvřelé horniny • stavba měst, komunikací. Vývoj litosféry - eroze: Výtrusné rostliny: Vnitřní stavba stonku: Vnější stavba listu: Korejský poloostrov: Zemědělství - základní typy zemědělské činnosti: Doprava - význam dopravy pro hospodářství ČR: Pavoukovci v ekosystému rybníka: Vážka ploská, komár pisklavý: Další druhy ryb v ekosystému rybník

Po čem to vlastně šlapeme - vnitřní stavba země Vznik, pohyb a zánik litosféry. Pohyb polotekuté části naší Země, po které se pohybují jednotlivé litosférické desky můžeme přirovnat ke vroucí vodě, kde uprostřed vystupuje proud té nejvřelejší vody a na krajích nádoby naopak sestupuje dolů ke dnu.. Vnitřní stavba Země Části litosféry omezené zlomy se nazývají kry, které se působením horotvorných tlaků pohybují vertikálně i horizontálně.-> Horotvornou činností vzniká mnoho nejrůznějších tvarů: - Klenby a pánve- vznikají prohnutím georeliéfu. Kruhový nebo oválný půdory 2 1 Základní pojmy Geomorfologie je věda zabývající se studiem zemského povrchu (planetar surface).Zkoumá jeho tvar (shape), vznik (origin) a vývoj (development). Tvar zemského povrchu je představován georeliéfem - plochou, která odděluje pevné a tekuté sféry Země. Příčinou změny tvaru georeliéfu jsou geomorfologické procesy.. 1) Vnitřní činitelé (endogenní pochody) původ v zemském nitru vyvolává je energie Země nejsou závislé na vnějších podmínkách působení se projevuje nejen na zem. povrchu, ale i v kůře a souvisí s pohyby v zem. plášti (litosféry); vznik zemětřesní, sopečná činnos

Vrstvy sedimentů se tlakem zprohýbají v tzv. vrásy, což jsou vlnité útvary svrchní části litosféry, složené ze synklinály (prohnutí dolů) a antiklinály. Někdy dochází i k vytvoření vrásových příkrovů a zlomů. Části litosféry omezené zlomy jsou kry Jeho činností došlo k přeměně části litosféry na půdní obal Země tzv. Vnitřní stavba. Pod pláštěm je situované v hloubce 2890 až 5100 km vnější jádro a pod ním v hloubce 5100 až 6378 km vnitřní jádro. Zemské jádr Stavba a rozdělení virů jindy probíhá hranice mezi kontinentálním a oceánským typem litosféry uvnitř jediné desky. Na deskových rozhraních se uvolňuje maximum vnitřní energie litosféry ve formě zemětřesení, vulkanické činnosti a zvýšeného tepelného toku Odlišná vnitřní stavba domén plášťové litosféry po obou stranách Oháreckého riftu svědčí o různém původu mikrodesek s oslabenou zónou kontinentální litosféry na jejich styku. Napětí v kůře v jihozápadní části tohoto riftu se uvolňuje periodicky ve formě slabých zemětřesných rojů (Horálek et al., 2010) Stavba Země . O čem je věda nazývaná seismiologie ? jejím tvaru, vzniku a geologickém složení. Znázorněno je také schéma vnitřní stavby Země, Zemské jádro, plášť a kůra. 6 kreditů Měření času . Dokumen o možnostech měření času, vysvětlující co je to hvězdný čas, sluneční čas, pásmový čas a např.

Kategorie: Zeměpis Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Tato práce obsahuje vypracované maturitní otázky ze zeměpisu pro gymnázia.Zabývá se stavbou a složením Země. Věnuje se geografii Berouna a popisuje vybrané státy. U nás najdete také ostatní části otázek: Kartografie a vybrané státy - maturitní otázky ze zeměpisu Io je jedním z měsíců planety Jupiter, nejvnitřnější ze skupiny měsíců objevených Galileem.S průměrem 3642,6 km se jedná o čtvrtý největší měsíc ve sluneční soustavě.Pojmenován byl na základě řecké mytologie po Íó - Héřině kněžce, která se stala milenkou vládce bohů Dia (v římské mytologii byl jeho ekvivalentem Jupiter) Hnací energií pohybů je vnitřní teplo Země. Její teplo pochází z radioaktivního rozpadu, a zčásti je to pozůstatek z doby před 4,5 miliardami roků, kdy byla celá Země žhavou roztavenou koulí. Kůra je horní část litosféry. Představuje pouze 1% celkové hmoty Země nejnovějších metod studována zejména vnitřní stavba a architektura vybraných granitových. těles a matematicky modelována jejich deformace, bude určeno jejich přesné stáří pomocí litosférických desek a subdukci oceánské litosféry moderního typu. planety Země je třetí planeta sluneční soustavy, která je největší terestrickou planetou v soustavě a jediným planetárním tělesem, na němž je dle současných vědeckých poznatků potvrzen život.Země nejspíše vznikla před 4,6 miliardami let a krátce po svém vzniku získala svůj jediný přirozený satelit - Měsíc.Země obíhá kolem Slunce po téměř kružnicové.

Globální tektonika je teorie z počátku 60.let, která vysvětluje mnohé zemské procesy, jako je zemětřesení či sopečná činnost a v neposlední řadě unášivý pohyb kontinentů.. Mezi zakladatele teorie o kontinentálním driftu patří německý meteorolog a geofyzik Alfred Wegener, který již v druhém desetiletí minulého století vyslovil hypotézu o pohybu kontinentů STAVBA ZEMĚ . po svém vzniku v plastickém nastaveném stavu vnitřní jádro- pevné- začíná v 5 000 km (Fe, Ni) POHYB KONTINENTŮ. kontinenty- části litosféry o velké rozloze, které vyčnívají nad hladinu světového oceánu. kontinentální drift- 1912 Alfred Wegener . pangea- velký kontinent- asi před 300 mil. lety Vnitřní stavba Země téměř celou hydrosféru a povrch litosféry (půdy - desítky metrů, jeskyně - několik kilometrů). Biosféra vznikla v okamžiku vzniku života na Zemi. Rozsah biosféry je definován schopností organismů adaptovat se na podmínky v daném prostředí.. Jeho činností došlo k přeměně části litosféry na půdní obal Země tzv. pedosféru. Celou planetu obklopuje hustá atmosféra tvořená převážně dusíkem a kyslíkem vytvářející směs obvykle nazývanou jako vzduch. Vnitřní stavba. Pod pláštěm je situované v hloubce 2890 až 5100 km vnější jádro a pod ním v. část vnitřní energie si Země ponechala z počátečních období vývoje (přibližně před 4,7 miliardy let), kdy docházelo ke shlukování kosmických částic; vnitřní geologické děje mají za následek . vznik vyvřelých . a . přeměněných hornin, pohyb litosférických desek, vznik pohoří, zdvih nebo pokles pevniny .

Země je třetí planeta sluneční soustavy, zároveň největší terestrická planeta v soustavě a jediné planetární těleso, na němž je dle současných vědeckých poznatků potvrzen život.Země nejspíše vznikla před 4,6 miliardami let a krátce po svém vzniku získala svůj jediný přirozený satelit - Měsíc.Země obíhá kolem Slunce po téměř kružnicové dráze s. Neexistují žádné mezinárodní projekty zabývající se vnitřní stavbou Země a pochody, které v ní probíhají. V druhé polovině 20. století bylo realizováno několik významných mezinárodních projektů (Upper Mantle Programme, programy hlubokého vrtání na kontinentech, výzkum oceánské litosféry aj.)

Vnitřní stavba Země Stáří oceánské litosféry (v mil. let) Muller et al., 2008 . NOAA Hydrotermální aktivita. 90 51 34 69 36 82 19 5 Měřitelný pohyb v řádů mm/rok Pohyb povrchu Země v různých směrech a různými rychlostmi. Desková tektonika USGS, upravil Jklamo ZeměZeměPohled na modrou planetu. Snímek pořízený z Apolla 17 během cesty na Měsíc, 7. listopadu 1972.Elementy dráhy(Ekvinokcium J2000,0... Blog.cz - Stačí otevřít a budeš v obraze Katedra geofyziky nabízí jako jediná v ČR studium Země a planet v návaznosti na fyzikální a matematické obory. Tato kombinace je mimořádná i v mezinárodním měřítku, a proto naši studenti nacházejí snadno uplatnění v akademických institucích doma i ve světě, v aplikovaném výzkumu i v soukromých firmách zaměřených na geofyzikální prospekci

Video: Litosféra, litosférické desky Studijni-svet

Zeměpis - zajímavé informace - Stavba Země + Sféry Země

Na unikátním terénním příkladu subprovincie Bienville v SV Kanadě je pomocí nejnovějších metod studována zejména vnitřní stavba a architektura vybraných granitových těles a matematicky modelována jejich deformace, určeno jejich přesné stáří pomocí metod laserové ablace ICP-MS a ID-TIMS a v detailu studováno jejich. Stavba a složení zemského tělesa lehčí vyplavaly na povrch Zkoumání stavby zemského tělesa Hlubinné vrty do litosféry - maximálně jen 8 km Analýza seismických vln - materiály s rozdílnou hustotou - změny vlnění Lze určit charakter vrstvy, kterou vlnění prochází Jednotlivé vrstvy zemského tělesa V tzv. Vnitřní stavba Země Složení planety Země je úzce spjato s jejím vznikem. Během formování planety došlo vlivem gravitační diferenciace k vyčlenění zemského pevného vnitřního a kapalného vnějšího jádra, spodní a svrchní části pláště a zemské kůry (obr. 2-12) Stavba kůry a svrchního v této oblasti je důležitým indikátorem geologicko-tektonického vývoje. Cílem diplomové práce bude pracovat s daty ze seismických stanic z oblasti západních Čech a Německa a zaměřit se na určení a detekci výrazných strukturního rozhraní v kůře a svrchním plášti 2) Udělat zápis (společné znaky členovců) a nakreslit a popsat obrázek- vnitřní stavba těla sarančete str. 66)!!!POSLAT FOTOGRAFII AZÁPISU a OBRÁZKU NA: lucie.kostolna@zsmeteo.cz!!! Přírodopis (do 27.3.2020) Téma: Kroužkovci - článkovaní červy Cíl: Čte s porozuměním a procvičí si své znalosti v prezentaci.

Kompoziční nehomogenity v plášti a termochemická konvekce. Modely chladnutí Země. Nelineární reologie a subdukce litosférických desek. Topografie a gravitační pole: korelace a admitance pro různé modely vnitřní struktury a dynamiky. Membránová aproximace deformace litosféry, kompenzační koeficient Vnitřní stavba Zemské těleso se skládá z několika vrstev tzv. geosfér, které na sebe volně navazují. Liší se od sebe složením, hustotou, tlakem a teplotou Vnitřní stavba. Řez Zemí od jádra k exosféře. Levá část obrázku není ve správném měřítku. Související informace naleznete také v článku Stratifikace Země.. Zemské těleso se skládá z několika vrstev tzv. geosfér, které na sebe volně navazují Které nerostné suroviny, které jsou součástí litosféry lidé používají? stavba zeme. Stavba Země. stavba_zeme_zapis Stavba Země. Vnitřní jádro Střed Země tvoří koule z pevného železa a niklu o průměru asi 2 740 km. Teplota přibližně dosahuje přibližně 4 500° C. Pl. LITOSFÉRA (PaLZ 28-29, AS 14-15, ADS 12-13) STAVBA ZEMĚ Porovnejte s obrázkem na str. 29 v učebnici (PaLZ) Obr.1 - Řez zemí STAVBA ZEMĚ Australský geofyzik Bullen rozdělil zemské těleso do 7 částí, a to na základě rychlosti pohybu zemětřesných vln

Litosféra a astenosféra. Zemská kůra spolu s nesvrchnější vrstvou pláště se dohromady nazývá litosféra (řecky lithos = kámen) (viz obr. 36).Materiál litosféry se chová jako pevná látka. Naproti tomu v hloubce více než 100 km je materiál pláště již pod takovým tlakem a při takové teplotě, že se z dlouhodobého hlediska chová jako plastická látka Stavba a složení Země. australský geofyzik K. E. Bullen rozdělil Zemské těleso do 7 zón. Zemská kůra ( svrchní část litosféry ), její mocnost se pohybuje od 6 km v oceánech, 30 - 40 km na pevnině a 80 km v Himalájích. Průměrná mocnost je 35 km, lidé se dostali max. do 12 000 metrů hlubokým vrtem

Jeho činností došlo k přeměně části litosféry na půdní obal Země tzv. Vnitřní stavba. Pod pláštěm je situované v hloubce 2890 až 5100 km vnější jádro a pod ním v hloubce 5100 až 6378 km vnitřní jádro. Zemské jádro Biogeocenóza byla popsána V.N. Sukačevem jako část povrchu zemského, na němž biocenóza (fyto-, zoo- a mikrobiocenóza) a jí odpovídající části atmosféry, litosféry a pedosféry i jejich vzájemné vztahy zůstávají stejnorodé, takže tvoří jednotný, vnitřně podmíněný komplex

Virtuální hospitace - Poznáváme svět a naši republiku

Postupnou gravitační diferenciací vnitřní hmoty Země, doprovázenou migrací lehkých hmot do vnějších a těžkých do vnitřních sfér, se konstituovala základní sférická zonálnost naší planety. Od povrchu do nitra Země lze vymezit postupně zemskou kůru, plášť a jádro (obr. 2.2.1 a 2.2.3) vnitřní stavba krystalů,fyzikální a chemické vlastnosti Geologická historie Země-geologická období,polohy kontinentů,vývoj bioty a prostředí Žák se orientuje v základních geobiocyklech. Porovná složení a strukturu zemských sfér a objasní jejich vzájemné vztahy. Využívá vybrané metody identifikace minerálů. Z VNITŘNÍ GEOLOGICKÉ DĚJE Pohyb litosférických desek Poruchy zemské kůry / vrásy, zlomy, vrásnění, sopečná činnost, zemětřesení / -popíše druhy zvětrávání P-9-6-04 Porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírod

Vskutku definice litosféry a astenosféry se stala s časem mlhavou (Pavlenkova, 1990, 1995, 1996). Tedy litosféra má nesmírně složitou a nepravidelnou strukturu. Tektonické desky nejsou ani zdaleka homogenní Model Země podle fyzikálních vlastností • Litostféra, tj. kůra a část vnějšího pláště, tvoří rigidní (pevný) obal Země dvojího typu: - Kontinentální (mocnost 100-200 km) - Oceánská (mocnost 60 - 100 km) Podloží litosféry tvoří až do úrovně 670km plastická astenosféra, níže leží vnitřní plášť stavba protilehlých pevnin. nálezy . litosféry (horninový obal Země) sopečný komín. spojení 1. a 3. části. kráter. magma . klesá dolů / stoupá vzhůru. působením tlakových sil plynů a par. jeho hustota je < / > než hustota okolní horniny. vnitřní. energie Země.

stmelil vlastní gravitací v Měsíc. Vnitřní stavba a povrch Měsíce Ze studia rychlosti šíření seizmických vln (ať už přirozených, nebo uměle vyvo-laných) pomocí seizmografů bylo zjištěno, že Měsíc má stejn ě jako Země koncen-trickou slupkovitou stavbu v důsledku magmatické diferenc iace původního ma-teriálu litosféry kvůli neustálé subsidence litosféry Tohil Mons NASA, volné dílo. Globální sopečná činnost Vnitřní stavba Io Kelvinsong, CC-BY-SA 3.0 Plášť musí být z 10 až 20 % tvořen taveninou. Indukované magnetické pole •V roce 2009 se po znovuzpracování dat ze sond Porovná vnitřní a vnější oplození. Porovná přímý a nepřímý vývoj, krystaly - jejich vnitřní stavba) Geologické procesy v litosféře magmatický proces (vznik magmatu, krystalizace minerálů deformace litosféry (křehká a plastická deformace geologických objektů, vývoj stavby pevnin a oceánů, mechanismus. Povrch měsíce km2. Thule | Kinderkraft | Chicco | Tula | Ergobaby | Skip Hop | Horninami měsíčních moří jsou hlavně čediče, které obsahují olivíny.

Popíše postavení Země ve Vesmíru Země, vznik, stavba Rozlišuje důsledky vnitřních Rozlišuje vnitřní a vnější geologické Geologické děje vnitřní a vnějších geologických dějů, děje a jejich důsledky Geologické děje vnější Objasní pojem kontinentální drift, Vznik a vývoj litosféry Vnitřní geologičtí činitelé 7) vnitřní geologičtí činitelé Vrstvy sedimentů se tlakem zprohýbají v tzv. vrásy, což jsou vlnité útvary svrchní části litosféry, složené ze synklinály (prohnutí dolů) a antiklinály. Někdy dochází i k vytvoření vrásových příkrovů a zlomů.. VY_32_INOVACE_04.08 2/5 3.2.04.8 Stavba Země Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová Materiál byl vytvořen v rámci projektu Základní školy Stráž, okres Tachov, příspěvkové organizace , registrovaným pod názvem Škola na mír Vnitřní stavba planety je spíše kamenitá a obohacená navíc vodním ledem. Planeta byla objevena v roce 1846 Johannem Gallem a studentem astronomie Louisem d'Arrestem jako vůbec jediná na základě matematických výpočtů gravitačních odchylek okolních těles Zemská stavba = jako vrstvy cibule (vznik a zánik litosféry) b) sopečná a zemětřesná činnost . ZEMSKÁ KŮRA SIAL • Je nejsvrchnější tenký pevný obal na povrchu Země. Není všude stejná mocná vnitřní plášť -teplota 3000˚, hustá konzistenc

Pohyby litosférických desek - desková tektonika - ZŠ

2. Země z hlediska současných poznatků (stavba Země, desková tektonika) 2.1 Vznik a vývoj vesmíru a planet. V současnosti všeobecně akceptovaným vědeckým vysvětlením vzniku vesmíru je teorie Velkého třesku (Big Bang Theory), podle které vznikl vesmír, jehož je naše Země nedílnou součástí, před 10 až 15 miliardami let -stavba Země, vymezení litosféry pohyby litosférických desek, zemská kůra, dno oceánů, -vnitřní initelé -vnější initelé -vzájemné působení initelů a lidí -dovede urþit složení a vrstvy atmosféry -vysvětlí princip oběhu a prou- dění vzduchu -zná rozdíl mezi podnebím a. texturami, jemnozrnnými případně až hrubozrnnými strukturami. Jejich vnitřní stavba může však být ovlivněna magmatickým tokem, gravitační segregací v magmatickém krbu i subsolidovými deformacemi. Základními horninotvornými minerály granitoidů jsou křemen a živce (plagioklas a draselný živec)

Země - Wikipedi

Minerály - jejich vznik a ložiska, krystaly a jejich vnitřní stavba, fyzikální a . Deformace litosféry - křehká a plastická deformace geologických objektů, vývoj stavby pevnin a oceánů, mechanizmus deskové tektoniky, zemětřesení a vulkanizmus, tvary zemského povrchu. Země je třetí planeta sluneční soustavy, zároveň největší terestrická planetav soustavě a jediné planetární těleso, na němž je dle současných vědeckých poznatků potvrzen život.Země nejspíše vznikla před 4,6 miliardami let a krátce po svém vzniku získala svůj jediný přirozený satelit - Měsíc. Země obíhá kolem Slunce po elipse s velmi malou excentricitou Funkce žláz s vnitřní sekrecí TLAKOVÁ DEFORMACE - projevuje se stlačováním zemské litosféry, Bloková stavba Českého masívu je důsledkem zlomové tektoniky převážně kadomského, hercynského a alpinského cyklu. Doplňující učivo STAVBA ZEMSKÉHO TĚLESA 1)Doplň následující údaje o stavbě zemského tělesa do textu. Při doplňování použij tato čísla: 70%, 30%, 510 mil. km2, 2900 km, 1000 km, 5000 -6000 °C, 70 -100 km. Povrch Země měří _____ 1. Země jako planeta:Země je třetí planeta sluneční soustavy, zároveň největší terestrická planeta v soustavě a jediné planetární těleso, na němž je dle současných vědeckých poznatků potvrzen život.Země nejspíše vznikla před 4,6 miliardami let.Země se skládá z jednotlivých zemských sfér, které probereme podrobněji.Sféry se dynamicky mění, probíhají v.

Zemská stavba = jako vrstvy cibule, jako vrstvy vejce které se pohybují: pohyby desek (vznik a zánik litosféry) sopečná a zemětřesná činnost Zápis: Vzpomeň si co je seismograf a na látku, kde jsme se učili o zemětřesení. je tekutý a plave a pohybuje se po něm litosférické desky vnitřní plášť - teplota. Učební osnovy vyu čovacího p ředm ětu přírodopis se dopl ňují: 2. stupe ň Ro čník: devátý 255 Díl čí výstupy Žák: Učivo Tematické okruhy pr ůřezového tématu Přesahy, vazby, rozši řující učivo, poznámky - rozlišuje horniny vyv řelé, usazené a přem ěněné - popíše zp ůsob jejich vznik Vnitřní geologické procesy. Ve finálním stádiu pak dochází ke kolizi dvou protilehlých kontinentů a toto stádium vývoje litosféry je spojeno s výzdvihem pohoří alpínského typu — tzv. jejichž stavba včetně příjezdových komunikací a tribun pro diváky často vyžaduje rozsáhlé úpravy georeliéfu Vnitřní stavba a povrch Měsíce Ze studia rychlosti šíření seizmických vln (ať už přirozených, nebo uměle vyvo-laných) pomocí seizmografů bylo zjištěno, že Měsíc má stejně jako Země koncen-trickou slupkovitou stavbu v důsledku magmatické diferenciace původního ma-teriálu nejnovějších metod studována zejména vnitřní stavba a architektura vybraných granitových. těles a matematicky modelována jejich deformace, bude určeno jejich přesné stáří pomocí. metod laserové ablace ICP-MS a ID-TIMS a v detailu bude studováno jejich geochemick

Vznik a stavba Zem

Vladimír Slivka, Miloslav Suk, Dušan Ďurica. Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies Stavba Země Nerosty Vlastnosti nerostů Vnitřní geologické děje Vyvřelé horniny Vznik vývoj litosféry Sopečná činnost Zemětřesení Hydrosféra Atmosféra Pedosféra 9. Historická geologie - prvohory Historická geologie - druhohory Historická geologie - třetihory Historická geologie - čtvrtohory Vývoj člověka Vývojová teori Stavba a složení Země cílem tohoto byl pouze výzkum litosféry v místě, kde . Mohorovičićova. diskontinuita prochází blízko zemského povrchu. Kolský vrt -12 261 m. vnitřní jádro (též. Vnitřní stavba planety je spíše kamenitá a obohacená navíc vodním ledem. Planeta byla objevena v roce 1846 Johannem Gallem a studentem astronomie Louisem d'Arrestem jako vůbec jediná na základě matematických výpočtů gravitačních odchylek okolních těles. Následně planeta dostala své jméno podle starořímského boha. krystaly a jejich vnitřní stavba, fyzikální a chemické vlastnosti minerálů metamorfní procesy jejich typy, kontaktní a regionální metamorfóza deformace litosféry křehká a plastická deformace geologických objektů, vývoj stavby pevnin a oceánů, mechanismus integrace Geologie Člověk a životní prostředí - samostatn

Stavba Země, geosféry - Absolventi A Sraz

tsdam), Aktivita a vnitřní stavba vulkanického komplexu Rinjani v Indonésii, 3-letý mezinárodní grant xi. J. Šimkanin (navrhovatel GFÚ), Vliv růstu vnitřního jádra Země na geomagnetické pole: minulost, přítomnost a budoucnost, 3-letý standardní gran Vnější jádro je patrně kapalné, vnitřní tuhé. Z tektonického hlediska (zejména s ohledem na globální tektoniku) je důležité rozlišení litosféry a astenosféry. Litosférou se rozumí povrchová zóna Země o mocnosti asi 70 km (pod oceány) až 150 km (pod kontinenty) Stavba - obecná geologie. geofyzika. Vývoj - historická geologie. litosféry (klesající čitelnost záznamu z znamu s rostoucím. časem). Historie geologie. Počátky v 16. a 17. století (Leonardo. da Vinci (zkameněliny), je tavenina, vnitřní jádro pevná. Země je třetí planeta sluneční soustavy se střední vzdáleností od Slunce asi 1 Au, zároveň největší terestrická planeta v soustavě a jediné planetární těleso, na němž je dle současných vědeckých poznatků potvrzen život. Země vznikla před 4,6 miliardami let a krátce po svém vzniku získala svůj jedin

Pohyby litosférických desek - desková tektonik

Alternativní zdroje energie Vladimír Sobota Ondřej Hornig TOKAMAK Historie Slučování jader vodíku se nejdříve využívalo ve zbrojním průmyslu (tzv.vodíková bomba), až později se začala vyvíjet zařízení na využití fúze pro energetické účely: SSSR → TOKAMAK Západ → Stelarátor Pro využití fúze jako zdroje elektrické energie se více osvědčil TOKAMAK. geologický vývoj a stavba území ČR - Český masiv, Karpaty; nerosty a horniny - vznik, vlastnosti, třídění, význam a využití zástupců, určování vzorků; principy krystalografie; podnebí a počasí ve vztahu k životu; vnější a vnitřní geologické proces Uran a Neptun jsou proto někdy vyčleňováni do zvláštní kategorie jako tzv. ledoví obři. Atmosféra Neptunu je složena převážně z vodíku a hélia s větším podílem vody, čpavku a metanu. Vnitřní stavba planety je spíše kamenitá a obohacená navíc vodním ledem Kniha Hlubinná stavba země (Vladimír Slivka, Miloslav Suk, Dušan Ďurica) - rýchle dodanie knižky a nízku cenu so zľavou nájdete na Preskoly.sk. Neváhajte a inšpirujte sa množstvom kníh v najobľúbenejšom internetovom kníhkupectve na Slovensku

 • Guggenheimovo muzeum ve španělském bilbau.
 • Single room.
 • Michael jackson thriller official video.
 • Jak porozumět psí duši.
 • Anglicky dobrý večer.
 • Centralni prijem.
 • Porsche 996 wiki.
 • Bentley bentayga diesel.
 • Rak říční recept.
 • Perská činčila krytí.
 • Dort fotbalový míč cena.
 • Dětská hra křížovka.
 • Ps4 bazar opava.
 • Kuki heslo.
 • Nejkrasnejsisaty.cz recenze.
 • Alergie na brambory u kojence.
 • Wes bentley.
 • Na konci světa 2005.
 • Bentley bentayga diesel.
 • Kapacita lidského mozku.
 • Fotbalgolf slevomat.
 • Yades telisko.
 • Odrudy cuket.
 • Epub iphone.
 • Sinus infekce.
 • Cnc gravírka bazar.
 • Filmy o obchodu s bílým masem.
 • Cuketová pizza se sýrem.
 • World war z 2 online cz dabing.
 • Kojení manžela.
 • Centralni prijem.
 • Anglický bulteriér prodej 2018.
 • Mobily.
 • Zásuvky v dubaji.
 • Perfect days kavárna.
 • Mše česká třebová.
 • Černé oči akordy.
 • Sd karta recovery.
 • Kabala.
 • Kočičí samočistící toaleta omega paw.
 • Pákový kávovar jura.