Home

Protokol o evidenční kontrole vozidla

Protokol o evidenční kontrole vozidla má platnost 30 dní od vystavení a vydá ho stanice technické kontroly (STK) pro účely zápisu do registru silničních vozidel v následujících případech: převod, resp. přepis ojetého vozidla v registru motorových vozidel (převod auta z prodávajícího na kupujícího). Pro registraci vozidla je nutné předložit protokol o evidenční prohlídce. Ten může být nahrazen i protokolem o pravidelné technické prohlídce. Doba platnosti je pak stejná - 30 dní. Vozidlo Vám zaregistrujeme v rekordně krátném čase. Obraťte se na nás Protokol o evidenční kontrole vydá stanice technické kontroly, pokud: je vozidlo přihlášeno do registru, vozidlo změnilo provozovatele nebo vlastníka Protokol o evidenční kontrole nesmí být v den přepisu starší než 30 dnů, tudíž je platnost evidenční kontroly jeden měsíc. Vzhledem k nutnosti přepsat vozidla do 10 dnů od prodeje by tedy neměl být problém s tím, že již protokol nebude platný

Protokol o evidenční kontrole vozidla . Vydá stanice technické kontroly v těchto případech: zápis vozidla do registru (dovoz silničních vozidel, stavby - přestavby vozidel atd.) zápis změny provozovatele nebo vlastníka, který je zároveň provozovatelem vozidla Protokol o evidenční kontrole vozidla. Protokol o evidenční kontrole vydává stanice technické kontroly (STK) v případě přihlášení vozidla do registru nebo změny provozovatele nebo vlastníka. U nových vozidel se protokol o evidenční kontrole nepředkládá Platnost evidenční kontroly vozidla. Platnost evidenční kontroly vozidla je omezená na pouhý měsíc. Přesně řečeno - protokol o evidenční kontrole nesmí být ke dni přepisu vozidla starší než 30 dnů. Vzhledem k tomu, že přepis vozidla musíte provést do 10 pracovních dnů od jeho koupě, není problém se do lhůty. Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla pozbývá platnosti, pokud po provedení evidenční kontroly došlo. ke změnám na vozidle, které nejsou v souladu s údaji uvedenými ke dni provedení kontroly v technickém průkazu silničního vozidla nebo v osvědčení o registraci silničního vozidla, neb malý technický průkaz (ORV - osvědčení o registraci vozidla), doklady totožnosti, popř. ověřenou plnou moc protistrany, protokol o evidenční kontrole vozidla, který není starší 30 dní, zelená karta jako doklad o zákonném pojištění vozidla (povinném ručení)

Registr vozidel - Co je to evidenční kontrola

 1. Povinnost evidenční kontroly při převodu vozidla je stanovena zákonem č. 56/2001 Sb, kdy obsahem této kontroly je soulad skutečného stavu silničního vozidla a jeho identifikačních údajů s údaji uvedenými v technickém průkazu silničního vozidla a v osvědčení o registraci silničního vozidla
 2. Při registraci vozidla na nového vlastníka je třeba předložit protokol o evidenční kontrole, který nesmí být starší než 30 dní. Smyslem je zjistit, zda souhlasí skutečné údaje o vozidle s údaji zapsanými v technickém průkazu
 3. ulým rokům odpadá starost s výměnou značky. Tu dnes už nikam nosit nemusíte. Automobil, který je registrován například v Brně, může totiž klidně jezdit i s pražskou.
 4. formulář žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, technický průkaz vozidla, osvědčení o registraci vozidla část I. (tzv. malý techničák) protokol o evidenční kontrole (nesmí být starší než 30 dní), zelenou kartu na nového majitele jako doklad o sjednaném povinném ručení, kupní smlouvu
 5. Při přepisu vozidla se také dokládá protokol o evidenční kontrole, podle kterého se pak kontroluje, zda faktický stav vozidla odpovídá údajům v technickém průkazu. Zařídit evidenční prohlídku může prodávající i kupující, provádí se totiž na vozidlo. Poté, co projdete prohlídkou, příliš neváhejte

protokol o evidenční kontrole, zelenou kartu jako doklad o sjednaném povinném ručení, kupní smlouvu, doklady totožnosti přítomných osob, případně úředně ověřenou plnou moc druhé strany. Ke dni přeregistrace vozidla je vhodné naplánovat také fyzické předání vozidla novému majiteli Protokol o evidenční kontrole, který nesmí být starší než čtrnáct dnů Protokol o likvidaci vozidla je rovněž podkladem pro zrušení sjednaného povinného ručení. Ekologickou likvidaci obvykle provádějí na různých vrakovištích. Může být za malý poplatek nebo také můžete v případě zachovalého vozu dostat. d) protokol o evidenční kontrole vozidla, nejedná-li se o vozidlo nové e) zelená karta, vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti vozidla f) doklad o povolení k pobytu, doklad o udělení azylu na území ČR nebo doklad o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území Č osvědčení o registraci vozidla, nebylo-li ztraceno nebo odcizeno; protokol o evidenční kontrole (platnost 30 dnů) zelená karta; zplnomocnění při zastupování - plná moc úředně ověřená; Úřední hodiny: Úřední hodiny pro styk s veřejností od 12. 10. 2020. Pondělí 8:00-11:00 14:00-16:00 Středa 8:00-11:00 14:00-16:0

Registr vozidel - Evidenční kontrol

 1. Evidenční kontrolu je nutné absolvovat pokaždé před přihlášením ojetého vozidla do evidence, když dochází při registraci vozu ke změně provozovatele či vlastníka, jenž je zároveň i provozovatelem vozidla a k přihlášení vozidla do registru. Protokol o evidenční kontrole nesmí být starší 30 kalendářních dní od.
 2. d) Protokol o evidenční kontrole vozidla, nejedná-li se o vozidlo nové, popř. vyvážené do zahraničí e) platný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta) f) doklad o zástavním právu váznoucím na vozidle, bylo-li zřízeno - např. zástavní smlouva sepsaná ve formě notářského zápisu nebo.
 3. Při vlastním přepisu vozidla musí kupující na registru předložit zelenou kartu a protokol o evidenční kontrole.Auto si musí kupující totiž pojistit ihned po podpisu kupní smlouvy, kdy se stává majitelem.. Evidenční kontrola na STK či místech k tomu určených se už nedělá na osobu, ale na vozidlo, takže ji může udělat kdokoliv

Co potřebuji k evidenční kontrole vozidla - Napovíme

Evidenční kontrola: Kdy, kde, proč a za kolik Autotrip

Brno - Protokol o evidenční kontrole vozidla

Přihlášení vozidla - AutaNet

Protokol o měření emisí, hodnocení výsledku měření emisí Opakovaná technická prohlídka následující po zadržení osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu 1a), Vzor protokolu o technické prohlídce a evidenční kontrole je uveden v příloze č. 10 C: K žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel se přikládá: 1. doklad o technické způsobilosti vozidla, 2. doklad o technické prohlídce, jedná-li se o vozidlo, které již bylo provozováno, 3. protokol o evidenční kontrole vozidla, nejedná-li se o vozidlo nové Evidenční kontrolu je nutné absolvovat pokaždé, když dochází při registraci vozidla ke změně provozovatele nebo vlastníka, který je zárověň provozovatelem vozidla a k přihlášení vozidla do evidence. Protokol o evidenční kontrole musí být veden již na jméno (název společnosti) a adresu přihlašujícího provozovatele Protokol o evidenční kontrole, který je nutné předložit při přepisu vozidla na nového majitele, je totiž platný 30 dnů. Evidenční kontrola ověří shodu údajů v technickém průkazu se skutečným stavem vozidla a může ji realizovat jak prodávající, tak kupující

K přepisu je nutné k příslušné písemné žádosti přiložit technický průkaz vozidla, osvědčení o registraci silničního vozidla, kupní smlouvu, protokol o evidenční kontrole (nesmí být starší než 30 dní) a zelenou kartu nového majitele vozidla K žádosti je třeba přiložit doklad o nabytí vlastnického práva k vozidlu a výše uvedné doklady k vozidlu (technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla se přikládají, jsou-li k dispozici; protokol o evidenční kontrole se nepřikládá, podává-li žadatel současně žádost o zápis zániku silničního vozidla)

Evidenční kontrola ověřuje shodu s technickým průkazem

 1. V případě, že provozovatel vozidla nepředá stanici technické kontroly při nejbližší evidenční kontrole protokol o provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti, může mu být uložena pokuta až 10 tisíc korun
 2. protokol o evidenční kontrole vozidla, který není starší než 30 dní. Odevzdejte - všechny tabulky registrační značky vydané k vozidlu. V případě vývozu vozidla, které není zapsáno v registru silničních vozidel, žadatel k žádosti o registrační značku na vývoz přiloží
 3. Evidenční kontrola vozidla je kontrola spočívající v porovnání údajů uvedených v technickém průkazu silničního vozidla a v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo v osvědčení o technické způsobilosti vozidla, pokud se jedná o vozidlo, které nepodléhá registraci, se skutečnými údaji na vozidle
 4. Na úřadě v oboru dopravy chtějte Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla. S sebou nezapomeňte občanku, techničák, malý techničák (ORV), zelenou kartu, protokol o evidenční kontrole, kupní smlouvu a případně právě ověřenou plnou moc. A 800 korun
 5. 3. protokol o evidenční kontrole silničního vozidla pokud vozidlo není nové 4. zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 5. doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o

evidenční kontrola - STK Frýdek-Míste

d) protokol o evidenční kontrole vozidla, nejedná-li se o vozidlo nové, e) doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla f) doklad o zástavním právu váznoucím na vozidle, bylo-li zřízeno g) doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu, na území České republik Protokol o evidenční kontrole předkládá nabyvatel vozidla a nesmí být starší 30-ti dnů. Doklady nutné k vyřízení žádosti Platný občanský průkaz, u firemních vozidel živnostenský list, koncesní listina, výpis z obchodního rejstříku (originál nebo úředně ověřená kopie)

Přepis auta na nového majitele + vzor plné mociPlná moc k přepisu vozidla vzor zdarma | SrovnátorJak přepsat motorku

Před přihlášením do evidence dopravního úřadu a jiných změnách v dokladech k vozidlu je nutné doložit protokol o evidenční kontrole vozidla. Evidenční kontrola vozidla je kontrola spočívající v porovnání údajů uvedených v technickém průkazu silničního vozidla a v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo. doklad o technické prohlídce - Protokol o pravidelné technické prohlídce (DEKRA), nebo zápis o platné pravidelné technické prohlídce stanicí technické kontroly v technickém průkazu; souhlas vlastníka k zaregistrování vozidla na jiného provozovatele; protokol o evidenční kontrole; doklad o pojištění odpovědnosti z provozu. Protokol o likvidaci vozidla je dokument obsahující informace o ekologické likvidaci vozu. Majitel vozidla by si jej měl vyžádat oproti odevzdání auta. Každý z protokolů je označen unikátním elektronicky vygenerovaným číslem pro snadnou kontrolu při odhlašování vozu na dopravním inspektorátu

protokol o evidenční kontrole nebo pravidelné technické kontroly ne starší 30 dnů platná zelená karta - kontaktujte nás pro nabídku zdarma, jistě lepší nenajdete ekologická daň, pokud vozidlo této platbě podléhá - zjistíte zd osvědčení o registraci vozidla (malý TP), protokol o evidenční kontrole, platný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, v případě leasingu - souhlas vlastníka tj. úředně ověřená plná moc leasingové společnosti, správní poplatek: motorová vozidla 800,- Kč osvědčení o registraci (osvědčení o technickém průkazu) doklad o sjednaném pojištění protokol o evidenční kontrole (nebo pravidelné či opakované technické prohlídce) Držitel (provozovatel) vozidla vyplní na registračním místě tiskopis Žádost o zápis-změnu údajů v registru silničních vozidel Evidenční kontrola motorového vozidla se provádí na stanicích technické kontroly (STK). Můžete ji provést na celém území ČR bez ohledu na místo registrace. Protokol o evidenční kontrole nesmí být starší než 30 dní. Technický průkaz a ORV, Osvědčení o registraci vozidla (malý a velký techničák.) Doklad totožnosti

osvědčení o registraci vozidla. doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta) protokol o evidenční kontrole silničního vozidla. Polopřevod vozidla musí být proveden nejpozději do 10-ti pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy, jinak prodávajícímu hrozí finanční pokuta až do výše 50 tisíc korun Cílem prohlídky je ověřit, zda stav koupeného auta odpovídá údajům uvedeným v technickém průkazu a osvědčení o registraci vozidla, tzv. malém technickém průkazu. Pokud bude vše v pořádku, obdržíte protokol o evidenční kontrole. Pamatujte na to, že při přehlášení nesmí být starší než 14 dní d) protokol o evidenční kontrole vozidla, nejedná-li se o vozidlo nové, e) doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, f) doklad o zástavním právu váznoucím na vozidle, bylo-li zřízeno, g) doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu, na území České republiky, h) zplnomocnění při zastupování Protokol o provedení evidenční kontroly je nutný i při přihlášení vozidla do registru a každé změně v oblasti identifikačních údajů. Naše služba pro zákazníka spočívá v celkové kontrole identifikačních znaků vozidla a vypracování evidenčního protokolu

Převod vozidla 2020: Jak na přepis auta na jiného majitele

• Platný doklad totožnosti - viz. registrace • Originál dokladu o nabytí vozidla • Vyplněná přihláška k registraci vozidla do registru • Velký a malý technický průkaz • Protokol o evidenční kontrole - nesmí být starší 30 dnů • Zelená karta • Správní poplatek - viz. registrac - Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla Pozor na polopřevody, hrozí vyřazení auta z provozu. Pokud vlastníte vozidlo, které je v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno předchozím provozovatelem, musíte podat na úřad do 30. června 2015 žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel c) protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo, d) zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla e) doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt. protokol o evidenční kontrole (nesmí být starší než 30 dnů), doklad totožnosti, případně také plná moc k převodu vozidla (musí být úředně ověřena), kupní smlouva. Prodej a přepis vozidla. Postup při převodu auta je jednoduchý

Štítek "archiv" - OKfinBič proti stáčením tachometrů, Senát schválil přísnějšíPřepis auta na jiného majitele [jak postupovat …] | RR blogJak na přepis auta? | MENHOUSE
 • Geometrická tělesa obrázky.
 • Doktorská stipendia uk.
 • Jaderná elektrárna jaslovské bohunice.
 • 1400 pixels to cm.
 • Trapne vtipy.
 • Berufsfotografen wien.
 • Hnědý výtok před menstruací.
 • Hračka zetor.
 • Seth rogen filmy.
 • Rozdělení růží.
 • Autobaterie varta 12v 45ah.
 • Mali 2019.
 • Kloš u psa.
 • Trusted house sitters.
 • Jazzový věk literatura.
 • Michael jackson bad skladby.
 • Zlatý retrívr střední plemeno.
 • Eternal na plasty.
 • Smeň.
 • Leo express jízdní řád.
 • Museumsinsel opening hours.
 • Nilfisk ostrava.
 • Minecraft jak vyrobit plot.
 • Hlasatelky tv prima.
 • Svatební oznámení jmenovky.
 • Versace donatella.
 • X men dark phoenix csfd.
 • Beijing airport county.
 • Hračka zetor.
 • Příběh boha.
 • Kurzy fotografování plzeň.
 • Kráska a zvíře 2012.
 • Mma elektrody.
 • Strapo autonehoda.
 • Inari.
 • Calathea zebrina.
 • Bowlingová dráha cena.
 • Bcaa synergy davkovani.
 • Diagram powerpoint.
 • Radio program.
 • Casablanca wiki.